جستجو در سایت :   

عنوان:مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج آموزش کشاورزی

 

موضوع:

مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار

 

استاد راهنما:

دکتر داود ثمری

استاد مشاور:

دکتر محمد صادق صبوری

 

 

نیمسال اول سال تحصیلی: 90- 1389


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان……………………………………. صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-مقدمه ……………………………………………………………………………….. 10

1-1-اظهار مسأله ………………………………………………………………….. 11

1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………. 14

1-3-اهداف پژوهش………………………………………………………………….. 16

1-4-سؤال­های پژوهش………………………….. 16

1-5-واژگان پژوهش…………………………… 17

1-5-1-تعاونی تولید کشاورزی………………….. 17

1-5-2-تعاونی کشاورزی……………………….. 17

1-5-3- فناوری پسته ………………………… 17

1-6- محدوده های پژوهش………………………. 17

1-7-محدودیت های پژوهش ……………………… 18

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پژوهش

2-مقدمه ………………………………….. 20

الف) تعاون………………………………… 21

2-1-تعاون…………………………………. 21

2-2-تاریخچه تعاونی…………………………. 22

2-3-تعاونی­های سنتی در ایران ………………… 22

2-4-تاریخچه تعاونی در ایران ………………… 23

2-5-سازمان مرکزی تعاون روستایی (تشکیل شرکت های تعاونی روستایی)………………………………………….. 27

2-6-وظایف تعاونی ها ……………………….. 34

2-6-1-وظایف فنی……………………………. 34

2-6-2-وظایف اقتصادی………………………… 34

2-6-3-وظایف اجتماعی………………………… 34

2-7-مزیت تعاونی …………………………… 36

 

 

 

عنوان……………………………………. صفحه

2-8-تأثیر تعاون در توسعه فرهنگی……………….. 38

2-9-ابعاد فرهنگی تعاونی­ها ………………….. 38

2-10-تأثیر تعاون در توسعه اقتصادی جوامع ……….. 39

2-11-آشنایی با نظام های بهره برداری کشاورزی و تأکید بر شرکت­های تعاونی تولید روستایی………………………………. 43

2-12-نظام بهره برداری شرکت های تعاونی تولید روستایی 44

2-13-تاریخچه شرکت های تعاونی های تولید روستایی… 44

2-14-اهداف شرکت­های تعاونی تولید …………….. 45

2-15-رسالت شرکت­های تعاونی تولید……………… 45

2-16-سازمان کار شرکت­های تعاونی تولید روستایی….. 46

2-17- تأثیر تعاونیها در مشارکت………………… 47

2-18-ضرورت توسعه تعاونی های تولید در توسعه بخش کشاورزی     47

2-19-اثرات تشکیل شرکت­های تعاونی تولید روستایی…. 48

2-20-تعاونی­ها به عنوان پیشگامان خصوصی سازی……. 49

2-21-مفهوم و اصول تعاون………………………. 50

ب) ترویج تعاون ……………………………. 52

2-22-ترویج تعاون…………………………… 52

2-23- اهداف خاص یا جزئی…………………….. 58

2-24- روش آموزش (شیوه آموزش تعاون)…………… 61

2-25- راهکارها و رویکردهای ویژه در توسعه و تقویت ترویج تعاون ………………………………………….. 62

2-26-توسعه پایدار و ترویج تعاون……………… 66

ج) الگوهای پذیرش و توسعه روش های تعاون ………. 71

2-27- مدل پذیرش و توسعه فناوری………………. 71

2-28-مدل رفتار منطقی………………………… 82

2-29-مدل رفتار برنامه ریزی شده………………… 83

2-30-مدل رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده……….. 87

2-31-مدل ترکیب شده………………………….. 89

 

 

 

عنوان……………………………………. صفحه

2-32-مدل انتشار نوآوری………………………. 89

2-33-تئوری کنش موجه…………………………. 92

2-34-مفهوم نوآوری…………………………… 94

2-35-ویژگی های نوآوری……………………….. 96

2-36-عوامل مؤثر در پذیرش نوآوری ها……………… 98

2-37-ویژگی های فردی مؤثر در پذیرش نوآوری ها………. 99

2-38-ویژگی­های اجتماعی – فرهنگی……………….. 101

د) اهمیت و وضعیت پسته کاری ……………….. 103

2-39-اهمیت پسته و پسته کاری ……………….. 103

2-40-سطح زیر کشت پسته ……………………… 105

2-41-تولید پسته در ایران و جهان ……………. 106

2-42-عملکرد پسته ………………………….. 108

2-43-پیشینه پژوهش………………………….. 109

2-44-چارچوب نظری و مدل پیشنهادی پژوهش ………. 123

فصل سوم: روش پژوهش

3-مقدمه…………………………………… 128

3-1-روش و نوع پژوهش………………………… 128

3-2- متغیرهای پژوهش………………………… 128

3-3-فرضیه های پژوهش………………………… 129

3-4-جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش ………….. 130

3-5-ابزار پژوهش …………………………… 130

3-6-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………….. 131

3-7-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………… 131

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-مقدمه…………………………………… 134

4-1-سن……………………………………. 134

4-2-سطح تحصیلات…………………………….. 135

4-3-رشته تحصیلی …………………………… 135

4-4-اندازه زمین زراعی آبی……………………. 137

4-5-سابقه کار کشاورزی………………………. 137

4-6-سابقه عضویت در تعاونی…………………… 138

4-7-اندازه زمین زراعی تحت پوشش تعاونی………… 139

4-8-تعداد قطعات زمین……………………….. 139

4-9-درآمد سالیانه از محل کار کشاورزی………… 140

4-10-عضویت در تشکل ها و شرکت ها…………….. 141

4-11-نظام بهره برداری ……………………… 142

4-12-دفعات شرکت در دوره های آموزشی………….. 142

4-13-مالکیت ادوات و ماشین های کشاورزی……….. 143

4-14-اولویت بندی متغیرهای آموزشی – ترویجی …… 144

4-15-اولویت بندی اندازه فعالیت ……………… 146

4-16-منابع اطلاعاتی در پسته کاری…………….. 147

4-17-اولویت بندی متغیرهای منابع اطلاعاتی …….. 149

4-18-اولویت بندی راهکارهای توسعه پسته کاری …. 149

4-19-اندازه علاقه مندی به توسعه پسته …………. 151

4-20-اندازه بهره مندی از فعالیت های ترویج در توسعه کشت پسته  151

4-21-رگرسیون چندمتغیره …………………….. 155

4-22- رگرسیون چندگانه …………………….. 155

 

 

فصل پنجم: اختصار، نتایج و پیشنهادات

5-1-اختصار …………………………………. 159

5-2-نتایج ………………………………… 160

5-3-پیشنهادات……………………………… 165

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………. صفحه

جدول 2-1. سرمایه گذاری در بخش تعاونی طی سال­های برنامه چهارم 41

جدول 2-2. مدل پذیرش فناوری………………….. 73

جدول 2-3. عوامل مؤثر بر پذیرش آی سی تی………….. 81

جدول 2-4 . برساخته‌های اصلی TPB………………. 86

جدول 2-5. جدول تئوری اشاعه نوآوریها IDT………. 91

جدول2-6 . سطح زیر کشت پسته در جهان ایران و نه کشور عمده تولیدکننده …………………………………………. 106

در سال های 2009-2000

جدول 2-7. اندازه تولید پسته در جهان و ده کشور عمده تولیدکننده آن…………………………………………. 107

طی سالهای 2009-2000

جدول 2-8. مطالعه اندازه تولید پسته در ایران و جهان طی سالهای 2009 – 2000……………………………………. 108

جدول 2-9. عملکرد پسته در جهان و کشورهای عمده تولیدکننده در سال 2009-2000…………………………………. 109

جدول (4-1) . توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه 134

جدول (4-2). توزیع فراوانی سطح تحصیلات افراد مورد مطالعه 135

جدول (4-3). توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه     136

جدول (4-4). توزیع فراوانی اندازه زمین آبی افراد مورد مطالعه …………………………………………. 137

جدول (4-5). توزیع فراوانی سابقه کار کشاورزی افراد مورد مطالعه…………………………………………. 138

جدول (4-6). توزیع فراوانی سابقه عضویت در تعاونی افراد مورد مطالعه……………………………………. 138

جدول (4-7). توزیع فراوانی اندازه زمین زراعی افراد مورد مطالعه…………………………………………. 139

جدول (4-8). توزیع فراوانی تعداد قطعات زمین افراد مورد مطالعه …………………………………………. 140

جدول (4-9). توزیع فراوانی درآمد سالیانه از محل کار کشاورزی افراد مورد مطالعه ………………………………. 140

جدول (4-10). توزیع فراوانی عضویت در تشکل ها و شرکت ها افراد مورد مطالعه……………………………….. 141

جدول (4-11). توزیع فراوانی نوع نظام بهره برداری افراد مورد مطالعه……………………………………. 142

جدول (4-12). توزیع فراوانی دفعات شرکت در دوره های آموزشی افراد مورد مطالعه ………………………………. 143

جدول (4-13). توزیع فراوانی مالکیت ادوات و ماشین های کشاورزی افراد مورد مطالعه …………………………. 144

جدول (4-14). رتبه بندی متغیرهای آموزشی – ترویجی با بهره گیری از شاخص ضریب تغییرات (C.V)………………………………. 145

جدول (4-15). رتبه بندی فعالیت با بهره گیری از شاخص ضریب تغییرات (C.V)……………………………………… 146

جدول (4-16). منابع اطلاعاتی در خصوص پسته کاری در افراد مورد مطالعه…………………………………………. 148

جدول (4-17). رتبه بندی متغیرهای منابع اطلاعاتی با بهره گیری از شاخص ضریب تغییرات (C.V)………………………………. 149

جدول (4-18). رتبه بندی متغیرهای نظری با بهره گیری از شاخص ضریب تغییرات (C.V)…………………………………… 150

جدول (4-19). توزیع فراوانی اندازه علاقه مندی به توسعه پسته    151

جدول (4-20). توزیع فراوانی اندازه بهره مندی از فعالیت های ترویج در توسعه کشت پسته………………………….. 152

جدول (4-21) . همبستگی متغیرها با بهره گیری از ضرایب همبستگی  153

جدول (4-22) . آزمون فریدمن برای مطالعه وجود تفاوت بین گویه توجه کشاورزان………………………………….. 154

جدول (4-23) . اختصار مدل رگرسیونی ……………. 157

جدول (4-24) رگرسیون گام به گام به مقصود تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته …………………………… 157

 

 

  

فهرست نمودارها

نمودار 1 . فرایند فعالیت های آموزشی و ترویجی….. 57

نمودار 2. الگوی یک تعاونی پویا………………. 67

نمودار 3. مدل پذیرش فناوری (Cho, 2004)…………. 72

نمودار 4. الگوی اصلی پذیرش فناوری (دیویس، 1989). 74

نمودار 5. الگوی پذیرش فناوری (Lu et al 2009 )……… 75

نمودار 6 . تئوری رفتار منطقی (Hung, Ku, Chang, 2003).. 83

نمودار 7 . الگوی تئوری رفتار برنامه ریزی شده (Donnelley, 2004)  84

نمودار 8 . تئوری رفتار برنامه ریزی شده (Fishbein, Ajzen, 1975)    85

نمودار 9 . الگوی تئوری رفتار………………… 87

نمودار 10 . تئوری رفتار برنامه ریزی شده تجزیه شده(1995( Taylor & Todd,………………………………………….. 88

نمودار 11 . مدل ترکیب شده (Nysveen, Pedersen, Thorbjornsen, 2005) 89

نمودار 12 . مدل انتشار نوآوری (Rogers, 1983)…….. 90

نمودار13 . الگوی تئوری نفوذ نوآوری…………… 91

نمودار 14. تئوری کنش موجه   ………………… 93

نمودار 15 . مدل پیشنهادی پژوهش …………….. 126

 

 

 

چکیده

طرفداری از تشکل­های تولیدی یکی از رویکردهای مهم و استراتژیک توسعه کشاورزی می باشد پژوهش حاضر با عنوان مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی­های کشاورزی شهرستان گرمسار بحث اندازه تمایل و گرایش کشاورزان عضو تعاونی­های شهرستان گرمسار را به توسعه پسته کاری مورد مطالعه قرار می­دهد.این پژوهش از جنبه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد،پژوهش تعداد زیادی متغیر تأثیرگذار در بحث توسعه پسته کاری توسط کشاورزان عضو تعاونی­های تولید را مورد مطالعه قرار می دهد به این لحاظ این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی نیز می­باشد.متغیر وابسته این پژوهش توسعه کشت پسته توسط کشاورزان عضو شرکت های تعاونی کشاورزی می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار می باشد. در این ارتباط 364 نفر از کشاورزان پسته کار شهرستان گرمسار مورد مطالعه قرار گرفتند برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری گردید و روش نمونه گیری تصادفی می باشد .برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی بهره گیری گردید. بر اساس دیدگاه کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی توسعه پسته کاری از طریق تعاونی­ها باعث یکپارچه سازی اراضی ، توسعه پسته­کاری از طریق تعاونی­ها باعث افزایش ارتباط و همکاری متقابل اعضاء و بازرسان شرکت می­گردد ، توسعه پسته کاری از طریق تعاونی­ها باعث افزایش مشارکت در امر برنامه ریزی و انجام کارها بصورت جمعی می­گردد و توسعه پسته­کاری از طریق تعاونی­ها باعث افزایش مالکیت مکانیزاسیون می­گردد ،در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. نتیجه مطالعه و تجزیه و تحلیل داده نشان می­دهد که بین متغیرهای اندازه دریافت تسهیلات بانکی اعضاء تعاونی کشاورزی، اندازه دریافت نهاده های کشاورزی توسط اعضاء تعاونی کشاورزی ،اندازه شرکت در آموزش­های ترویجی اعضاء تعاونی کشاورزی، اندازه ارتباط اعضاء تعاونی کشاورزی با نهادهای ترویجی، اندازه ارتباط اعضاء تعاونی کشاورزی با موسسات تحقیقانی، اندازه ارتباط اعضاء تعاونی با نهادهای ارائه دهنده خدمات باغی، اندازه ارتباط اعضاء تعاونی با شرکت های خصوصی کشاورزی، اندازه سابقه عضویت در تعاونی، اندازه آگاهی کشاورزان در خصوص پسته کاری اندازه مشارکت با نهادهای اجتماعی روستایی، سن اعضاء تعاونی کشاورزی، با متغیر وابسته پژوهش (اندازه توسعه کشت پسته توسط کشاورزان شرکت های تعاونی کشاورزی) ارتباط معناداری در سطح 99 درصد هست.نتیجه رگرسیون نشان میدهد که از بین متغیرهای مستقل، متغیرهای عملیات آب و خاک (امور زیر بنایی)، اندازه زمین تحت پوشش تعاونی، احداث و لایروبی کانالهای آبرسانی اصلی‌و فرعی، تسطیح و یکپارچگی اراضی، برگزاری بازدیدهای علمی و فنی، سابقه عضویت در تعاونی بیشترین تأثیر را در تمایل کشاورزان عضو تعاونی به توسعه کشت پسته دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae

 

 

واژگان کلیدی:توسعه ،باغات پسته ،تعاونی های کشاورزی، شهرستان گرمسار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مقدمه

دستیابی به تولید بیشتر با در نظر داشتن منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و
توسعه­ای هر جامعه به شمار می رود و توجه جدی به قابلیت­ها و ظرفیت­های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری­های کشور در جهت توسعه و گسترش فعالیت­های تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. طرفداری از تشکل های تولیدی یکی از رویکردهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. اصولاً تعاون در جوامع مختلف به مفهومی فراگیر و فراتر از زمان و مکان در بردارنده نوعی ارتباط متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه می باشد. در واقع تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی می باشد که تأمین کننده منافع و نیازهای اعضا می باشد و وجود مجموعه ای از سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در میان جوامع مختلف و در سطح بین المللی مصادیق روشن و زنده ای از این نیاز اجتماعی و تاریخی بشر امروز به شمار می آید. با این تفاصیل نظام های سیاسی و اقتصادی گوناگون با نظری ویژه به مسئله تعاون و اشکال مختلف آن پرداخته اند. (ابراهیم زاده و بریمانی، 1384) با در نظر داشتن ناکارآمدی نظام خرده دهقانی در ایجاد تحرک و پویایی در بخش کشاورزی، بخش تعاونی و به خصوص تعاونی­های تولید ابزار مناسبی برای بهبود وضعیت کشاورزی می باشد. تعاونی های تولید در باز تولید و توزیع منافع حاصل از رشد بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پویا و مولد، توسعه مشارکت مردمی در بخش کشاورزی، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش هزینه های دولتی در تولید و … تأثیر مؤثر و منحصر به فردی ایفاء می نمایند. تحقیقات انجام شده در خصوص تعاونی ها نشان می دهد بهره وری سرمایه در شرکت­های تعاونی به مراتب بیش از بخش خدمات و خصوصی می باشد (معاونت تحقیقات، آموزش، و ترویج وزارت تعاون، 1379). در واقع اساس شکل­گیری شرکت­های تعاونی های تولید کشاورزی، همکاری های سنتی در بخش کشاورزی می باشد. مطالعات مختلف حاکی می باشد در حال حاضر نیز نظام تعاون در کشاورزی از برجسته­ترین نظام­های بهره­برداری می باشد. این موضوع با نتایج مطالعاتی جهانی در خصوص نظام­های بهره­برداری تطابق دارد (عبدالهی، 1377). تعاونی تولید کشاورزی نوعی نظام بهره­برداری مبتنی بر تعاون می باشد که در آن بهره برداران با کشت یکپارچه و با حفظ مالکیت فردی به تولید و زراعت جمعی می پردازند (ازکیا، 1382 ). پیرانی و مجاوریان (1387) به بحث مدیریت در تعاونی ها تصریح کرده و اعتقاد دارند که در نظر داشتن معانی مدیریت خودگردانی تعاونی های تولید روستایی، نیازمند بازشناسی مفهوم مشارکت دولت با مردم و نیز نهادهای مدنی می باشد. آدیل ناجام[1] ( 2003) تولید پسته و سایر محصولات کشاورزی تأثیر مهمی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی دارد . به همین خاطر هرگونه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولید، پژوهش، صادرات، ترویج و آموزش و … این محصول می تواند دارای اهمیت باشد. پژوهش حاضر با عنوان مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی­های کشاورزی شهرستان گرمسار در حال انجام می باشد با در نظر داشتن تأثیرگذاری عوامل و متغیرهای زیاد در کارکرد شرکت­های تعاونی تولید کشاورزی اجرای این پژوهش برای منطقه مورد مطالعه دارای اهمیت می باشد. اندازه مشارکت، پذیرش روش­های جدید کشاورزی و ….. تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فنی تأثیرگذار در طریقه حرکت تعاونی­های تولید مانند مورد هایی می باشد که گسترش و ارتقاء عملکرد تعاونی­های تولید نیاز به مطالعه و مطالعه می باشد. به همین مقصود این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی، آموزشی و ترویجی مؤثر در تولید شرکت های تعاونی را مورد مطالعه قرار می دهد. این پایان نامه با در نظر داشتن این اهمیت نقطه نظرات کشاورزان به عنوان عامل انسانی دخیل، مطالعه حاضر را از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه قرار می­دهد. امید می باشد نتایج و یافته­های این پژوهش بتواند در روش ساختن مسایل و ارایه راهکارهای کاربردی مورد بهره گیری مسئولان و دست اندر کاران قرار گیرد.

1-1بیان مساله

مهمترین هدف ایجاد تعاونی های تولید روستایی در کشور، پاسخگویی به نیاز روز افزون تولید غذا برای جمعیت در حال افزایش و رفع نیازهای کشاورزان در زمینه تولید محصولات می باشد. کرمی (1380)، با وجود این هدف متعالی پیشروی تعاونی ها در اغلب تعاونی ها این هدف شکل گیری پیدا نمی کند . این مساله دلایلی متفاوتی می تواند داشته باشد. جلیلی (1381)، علت های اصلی پایین بودن عملکرد تعاونی های تولید را به ناکارآمدی سازوکارهای مدیریتی آن ها مربوط دانسته می باشد. وی علت های ناکامی و ناتوانی این شرکت ها در بعد مدیریتی و اجرایی را به گونه عمده به بخش های زیر تقسیم بندی می نماید:

  1. فقدان روحیه کارآفرینی و نوگرایی در بین مدیران رده های میانی.
  2. عدم تقسیم سود و مازاد برگشتی و نبود قانون جامع و کارساز در توزیع ارزش افزوده.
  3. وجود نوعی سیاسی کاری در اداره تعاونی ها
  4. وابستگی رو به تزاید به مامورین دولتی و سلطه دولتی ها بر امور به نحوی که در باور اعضای این تشکل ها به نوعی دولتی به حساب آمده و اتکاء به دولت در تمام زمینه ها نظاره گردد
  5. فقر و بی سوادی مردم روستایی.

[1] . Najam

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :201

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***