جستجو در سایت :   

عنوان:مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار

دانشکده مدیریت کشاورزی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد در رشته

توسعه روستایی

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم شریف­زاده

اساتید مشاور:

دکتر غلامحسین عبدالله زاده

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی

تابستان 1393


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار با بهره گیری از روش پژوهش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل 12654 نفر از سرپرستان خانوار روستایی در شهرستان جویبار بود. با بهره گیری از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 314 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (7/0) سنجیده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از صاحب‌نظران تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از نرم­فزار SPSS انجام گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که 1/47 درصد از پاسخگویان سطح حکمروایی شایسته در روستاها را در حد مناسب و 3/50 درصد سرمایه اجتماعی را در سطح متوسط ارزیابی کرده‌اند. بر اساس ضرایب همبستگی، با گسترش شبکه اجتماعی، اعتماد، آگاهی اجتماعی و شاخص سرمایه اجتماعی کل، اندازه قانون­مندی و عدالت‌محوری، مسئولیت­پذیری و پاسخگویی، شفافیت کارآیی و اثربخشی و شاخص حکمروایی شایسته نیز افزایش می­یابد. در کل یافته‌های پژوهش نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معنی­داری با شاخص حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار دارد.

 

کلید واژه: مدیریت روستایی، حکمروایی شایسته، سرمایه اجتماعی، شهرستان جویبار.

 

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه……………………………… 2

1-2- اظهار مسئله…………………………. 3

1-3- اهداف پژوهش………………………… 4

1-3-1- هدف کلی………………………….. 4

1-3-2- اهداف ویژه………………………… 4

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…………….. 5

1-5- محدوده­های پژوهش……………………… 5

1-6- محدودیت­های پژوهش ……………………. 6

1-7- تعاریف مفهومی……………………….. 6

1-7-1- مدیریت روستایی…………………….. 6

1-7-2- سرمایه اجتماعی…………………….. 6

1-7-3- حکمروایی شایسته……………………. 7

1-7-4- حکمروایی روستایی…………………… 7

1-7-5- حکمروایی شایسته روستایی ……………. 7

1-8- طریقه اجرایی پژوهش …………………… 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و مرور پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………… 10

2-2- مدیریت روستایی……………………… 10

2-2-1- تعریف، اهمیت و جایگاه مدیریت روستایی…. 10

2-2-2- سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران…… 11

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

2-2-3- رویکرد حکمروایی در مدیریت روستایی……. 14

2-2-4- عوامل موثر بر حکمروایی روستایی………. 15

2-3- حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی……… 18

2-3-1- تعریف حکمروایی شایسته………………. 18

2-3-2- الگو­های حکمروایی شایسته…………….. 20

2-3-3- مولفه­های حکمروایی شایسته……………. 22

2-3-4- حکمروایی شایسته در توسعه و مدیریت روستایی 25

2-4- سرمایه اجتماعی: کارمایه حکمروایی شایسته… 28

2-4-1- مروری تاریخی بر سرمایه اجتماعی و تحول آن 28

2-4-2- تعریف سرمایه اجتماعی……………….. 29

2-4-3- سطوح و ویژگی­های سرمایه اجتماعی………. 32

2-4-4- ملزومات سرمایه اجتماعی……………… 33

2-4-5- مولفه­های سرمایه اجتماعی…………….. 35

2-4-6- سرمایه اجتماعی در ایران با تاکید بر مناطق روستایی    38

2-5- مروری بر پژوهش‌های پیشین………………. 40

2-5-1- پژوهش­های صورت گرفته داخلی…………… 40

2-5-2- پژوهش­های صورت گرفته خارجی…………… 43

2-6- الگوی نظری پژوهش……………………. 45

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………… 48

3-2- روش پژوهش………………………….. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

3-3- روش گرد­آوری اطلاعات………………….. 48

3-3-1- جستجوی کتابخانه­ای و اینترنتی………… 48

3-3-2- مطالعه میدانی…………………….. 49

3-4- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آن­ها…… 49

3-5- فرضیات پژوهش……………………….. 49

3-6- ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات…………… 49

3-7- جامعه آماری مورد پژوهش و حجم نمونه…….. 53

3-8- روش نمونه­گیری………………………. 53

3-9- اعتبار پرسشنامه (روایی)………………. 54

3-10- اعتماد پرسشنامه (پایایی)…………….. 54

3-11- تجزیه و تحلیل داده­ها……………….. 55

3-11-1- آمار توصیفی……………………… 55

3-11-2- آمار استنباطی……………………. 56

3-11-2-1- مقایسه میانگین…………………. 56

3-11-2-2- ضریب همبستگی پیرسون……………… 57

3-12- معرفی منطقه مورد مطالعه……………… 57

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه……………………………… 60

4-2- توصیف ویژگی­های پاسخگویان……………… 60

4-2-1- جنسیت……………………………. 60

4-2-2- وضعیت تاهل……………………….. 61

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

4-2-3- اندازه تحصیلات……………………… 61

4-2-4- شغل……………………………… 61

4-2-5- آمار توصیفی متغیرهای فردی…………… 62

4-2-6- آمار توصیفی متغیرهای اقتصادی………… 62

4-2-7- آمار توصیفی متغیرهای ارتباطی………… 63

4-2-8- آمار توصیفی متغیرهای عضویت در نهادهای محلی 64

4-2-9- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل تولد.. 64

4-2-10- تعلق به فامیل غالب در روستا………… 64

4-2-11- عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا…. 65

4-2-12- نوع مالکیت مسکن………………….. 65

4-2-13- مالکیت وسیله حمل و نقل شخصی………… 66

4-2-14- نوع خانواده……………………… 66

4-2-15- محل استقرار خانه…………………. 67

4-2-16- برخورداری از وسیله ارتباطی در خانه….. 67

4-3- رضایت از شرایط زندگی در روستا…………. 68

4-4- توصیف مولفه­های سرمایه اجتماعی…………. 68

4-4-1- مولفه شبکه اجتماعی (عضویت، تعامل و انسجام اجتماعی)   68

4-4-2- مولفه اعتماد……………………… 70

4-4-3- مولفه مشارکت……………………… 70

4-4-4- مولفه آگاهی اجتماعی……………….. 71

4-5- توصیف مولفه‌های حکمروایی شایسته………… 72

4-5-1- مولفه مشارکت­گرایی…………………. 72

4-5-2- مولفه قانون­مندی و عدالت­محوری………… 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

4-5-3- مولفه مسئولیت­پذیری و پاسخگویی……….. 74

4-5-4- مولفه شفافیت کارآیی و تاثیر………. 75

4-6- همبستگی مولفه‌های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته 77

4-7- ارتباط سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با بعضی متغیرهای مورد مطالعه (همبستگی پیرسون)…………………………. 78

4-8- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان……………………………………… 79

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه……………………………… 86

5-2- اختصار………………………………. 86

5-2-1- توصیف ویژگی­های پاسخگویان (سرپرستان خانوار روستایی مورد مطالعه) 87

5-2-2- رضایت پاسخگویان از شرایط زندگی در روستا. 88

5-2-3- وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه    88

5-2-4- وضعیت حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه   89

5-2-5- ارتباط سرمایه اجتماعی با حکمروایی شایسته. 89

5-2-6- ارتباط سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با متغیرهای مورد مطالعه 90

5-2-7- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان……………………………………… 91

5-2-8- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین روستاهای مورد مطالعه……………………………………… 91

5-3- پیشنهادهای پژوهش……………………. 92

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی………………… 92

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………. 94

 

منابع………………………………….. 96

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول (2-1) عوامل موثر بر حکمروایی محلی……… 17

جدول (2-2) اشکال پاسخگویی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه 23

جدول (2-3) شاخص­ها و گویه­های حکمروایی شهری…… 25

جدول (2-4) شاخص‌ها و گویه‌های سنجش حکمروایی شایسته روستایی    27

جدول (2-5) جدول مقایسه‌ای نظریه‌پردازان درمورد تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی……………………………………… 31

جدول (2-6) شاخص‌های سرمایه اجتماعی………….. 36

جدول (3-1) بخش­های مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویه­های هر بخش   50

جدول (3-2) تعریف و مقیاس سنجش متغیرهای پژوهش… 50

جدول (3-3) سرمایه اجتماعی………………… 50

جدول (3-4) حکمروایی شایسته……………….. 52

جدول (3-5) روش نمونه­گیری…………………. 54

جدول (3-6) ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های مختلف پرسشنامه 54

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 60

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل   61

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات 61

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغل 62

جدول (4-5) توصیف متغیرهای فردی…………….. 62

جدول (4-6) توصیف متغیرهای اقتصادی………….. 63

جدول (4-7) توصیف متغیرهای ارتباطی………….. 63

جدول (4-8) توصیف متغیرهای عضویت در نهادها…… 64

جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد     64

جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضو فامیل غالب در روستا     65

جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا………………………………….. 65

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول (4-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مالکیت مسکن  66

جدول (4-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع وسیله حمل و نقل شخصی   66

جدول (4-14) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع خانواده 67

جدول (4-15) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل استقرار خانه 67

جدول (4-16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برخورداری از وسایل ارتباطی در خانه…………………………………… 67

جدول (4-17) توصیف گویه­های رضایت از شرایط زندگی. 68

جدول (4-18) توصیف نشانگرهای مولفه شبکه اجتماعی. 69

جدول (4-19) توصیف نشانگرهای مولفه اعتماد……. 70

جدول (4-20) توصیف نشانگرهای مولفه مشارکت……. 71

جدول (4-21) توصیف نشانگرهای مولفه آگاهی اجتماعی 71

جدول (4-22) سطح‌بندی برخورداری از سرمایه اجتماعی 72

جدول (4-23) توزیع فراوانی سطوح سرمایه اجتماعی.. 72

جدول (4-24) توصیف نشانگرهای مولفه مشارکت­گرایی.. 73

جدول (4-25) توصیف نشانگرهای مولفه قانون­مندی و عدالت­محوری    74

جدول (4-26) توصیف نشانگرهای مولفه مسئولیت­پذیری و پاسخگویی   75

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

جدول (4-27) توصیف نشانگرهای مولفه شفافیت کارآیی و تاثیر  76

جدول (4-28) سطح‌بندی ارزیابی وضعیت حکمروایی شایسته 77

جدول (4-29) توصیف فراوانی سطوح حکمروایی شایسته. 77

جدول (4-30) ارتباط بین مولفه­های سرمایه اجتماعی و مولفه­های حکمروایی شایسته……………………………………… 78

جدول (4-31) ارتباط بین بعضی متغیرهای فردی پاسخگویان با سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته………………………….. 79

جدول (4-32) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان………………….. 80

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول (4-33) مقایسه ارزیابی پاسخگویان دارای سطوح تحصیلاتی مختلف از سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته ………………… 81

جدول (4-34) مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته بین پاسخگویان ساکن در روستاهای با سطوح جمعیتی مختلف………………. 82

جدول (4-35) نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای برای ارزیابی سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه……… 82

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

شکل (1-1) طریقه اجرایی پژوهش……………….. 8

شکل (2-1) عوامل تبیین­کننده حکمروایی روستایی…. 16

شکل (2-2) الگو پیشنهادی گراهام و همکاران برای دست‌اندرکاران حکمروایی شایسته روستایی………………………………… 20

شکل (2-3) هرم کنشگران حکمروایی شایسته………. 20

شکل (2-4) دست­اندرکاران حکمروایی شایسته……… 21

شکل (2-5) مولفه­های حکمروایی شایسته…………. 22

شکل (2-6) الگوی نظری پژوهش……………….. 46

شکل (3-1) موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه… 58

 

 

 


 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات


1-1- مقدمه

توافق جمعی بین­المللی رو به رشدی هست که حکمروایی شایسته[1] برای دستیابی به توسعه پایدار در قلمرو هر سرزمین جزو ضروریات می باشد. در این بین، سازمان­های بین­المللی در صف مقدم این باور قرار دارند و تأکیدی جدی دارند که برای مدیریت درست و مطلوب، بایستی ابزار اولیه ریشه­کن کردن فقر و بهره­مند شدن عادلانه و برابر همه اقشار مردم از مواهب زندگی و مشارکت آنان در تمام امور تصمیم­گیری و اجرا، را در اختیار داشت. در چنین برداشتی حکمروایی شایسته، فرآیند ارتباط صحیح و منطقی بین حکومت­کنندگان و شهروندان با هدف به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی و در نظر داشتن بهره‌مندی مادی و معنوی بشر­ها و رفع نیازهای آنان و طرفداری از حقوق اساسی و آزادی شهروندان در همه مکان­ها و زمان­ها تعبیر می گردد. علاوه بر آن حکمروایی شایسته بر چگونگی دست یافتن به حکومتی که بتواند زمینه­ساز توسعه­ای مردم­سالار و برابری خواهانه باشد، تأکید دارد (افتخاری و همکاران، 1390). با در نظر داشتن این برداشت، حکمروایی روستایی عبارت می باشد از فرآیند تأثیرگذاری همه مردم روستایی در مدیریت روستایی، با تمام سازوکارهایی که با آنها بتوان به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت نمود. به بیانی دیگر، حکمروایی روستایی همانا به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست­های توسعه روستایی، هم سو با منافع مردم روستایی می باشد که در عین حال با منافع ملی، منطقه­ای و محلی نیز سازگار می باشد. در این بین تأثیر دولت­ها بیشتر در چارچوب فراهم‌کننده بسترهای سخت­افزاری و نرم­افزاری، مانند متناسب­سازی و پاسداری از قوانین و میثاق‌های ملی محدود می­گردد و از دخالت مستقیم آنها در تصمیم­گیری و همچنین اداره و اجرای امور مربوط به زندگی مردم کاسته می­گردد. در حکمروایی شایسته روستایی، تأکید عمده بر این می باشد که مسیر عمومی اندیشه و مدیریت توسعه­ای تقویت گردد و مردم روستایی، خود برای سرنوشت­شان تصمیم­گیری کنند. همچنین فرآیند حکمروایی خوب روستایی این تضمین را می­دهد که اولویت­های توسعه پایدار سرزمین، مبتنی بر اجماع و اتفاق­نظر جامعه محلی باشد و صدای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار نیز در فرآیند تصمیم‌گیری درمورد تخصیص منابع توسعه شنیده گردد (UNDP, 2002).

به همین دلیل، امروزه گسترش رهیافت حکمروایی شایسته روستایی مستلزم آن می باشد که مردم و جوامع روستایی در تشکل­های مدنی به صورت شبکه­های کوچک اجتماعی سازماندهی شوند تا از توانایی‌ها و استعدادها و خلاقیت­های­شان به گونه­ای مناسب بهره گیری کنند و به مدیریت آنها بپردازند. چنین توجه‌هایی از ضروریات فرآیند توسعه پایدار روستایی قلمداد می­گردد که از طریق سازوکارهای ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و شبکه‌سازی بسان سرمایه نهادی محقق می گردد (افتخاری و همکاران، 1388).

در ابتدای این فصل، که با هدف طرح کلیات پژوهش تدوین شده، مسئله پژوهش اظهار می گردد. سپس اهداف پژوهش، شامل هدف کلی و اهداف ویژه مطرح و در ادامه، ضرورت و اهمیت پژوهش مطرح می گردد. محدوده‌های زمانی، مکانی و موضوعی، محدودیت‌های پژوهش، تعریف مفهومی واژگان کلیدی پژوهش و سرانجام، طریقه اجرایی پژوهش مطالبی هستند که به ترتیب در این فصل اظهار شده‌اند.

 

1-2- اظهار مسئله

توسعه روستایی به معنای فرآیند توسعه دادن و مورد بهره گیری قرار دادن منابع طبیعی و انسانی، فناوری، تسهیلات زیربنایی، نهادها و سازمان‌ها، سیاست­های دولت و برنامه‌ها به مقصود تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی روستایی به شیوه‌ای پایدار می باشد (صیدالی و همکاران، 1390). این تعریف نشان می­دهد که جهت دستیابی به توسعه روستایی نیاز به اجرای فعالیت‌هایی منظم و سیستمیک می باشد. به همین مقصود بایستی یک نظام مدیریتی گردد و از آنجایی که روستا یک نظام با شرایط خاص خود می باشد، به نهادها، قوانین و مقررات و ساختار مدیریتی خاصی نیاز می باشد. مدیریت روستایی از دیرباز در روستاهای ایران وجود داشته می باشد. در روزگار قدیم، مدیریت روستایی به شکل‌های سنتی با محوریت کدخدا، امور عمومی ده را اداره می­نمود؛ اما با گذشت زمان و استقرار دولت و گسترش مداخله آن به روستاها، و با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و… (موسوم به قانون شوراها) و تأسیس دهیاری­های خودکفا، دهیاری در نوک پیکان مدیریت روستایی قرار گرفت و عملاٌ یکی از اجزای مهم مدیریت روستایی و حکومت محلی در سطح نواحی روستایی شکل گرفت (دربان آستانه و همکاران، 1389).

مدیریت اثربخش روستایی نیازمند بهره‌گیری از الگوها و رویکردهای مدیریتی و نهادی جدید می باشد. یکی از این الگوها، حکمروایی شایسته می باشد که نشان‌دهنده عملکرد خوب، شفافیت، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، قانونمندی، توافق جمعی، کارآیی، اثربخشی و عدالت محوری می باشد. پیاده‌سازی این الگو نیازمند بهره‌گیری مقتضی از سرمایه‌های محلی، بویژه سرمایه اجتماعی می باشد. سرمایه اجتماعی شبکه­ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی و تعاملات افراد با گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی می باشد که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه­ها از طرفداری اجتماعی و انرژی لازم برای تسهیل کنش‌ها در جهت شکل گیری اهداف فردی و جمعی می­باشد (بزی و همکاران، 1390).

سرمایه اجتماعی شامل مولفه­هایی مانند مشارکت مدنی و همیاری، اعتماد و قابلیت اعتماد و … می‌باشد. امروزه به­دلیل عملکرد ضعیف دهیاری­ها و عدم توانایی آنها در جلب مشارکت مردمی و جامعه روستایی در مدیریت روستایی (دهیاری و شورای اسلامی روستا) الگوی مدیریتی از حالت دیوانسالار به حکمروایی شایسته میل کرده می باشد. با وجود همگرایی مدیریت روستایی مبتنی بر حکمروایی شایسته با سرمایه اجتماعی، تاکنون مطالعه چندانی در این زمینه انجام نشده می باشد و از این‌رو، ملزومات بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی در شکل گیری حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی برای دست‌اندرکاران امر به خوبی شناخته نشده می باشد. پس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش می باشد که چه ارتباطی بین مولفه‌های حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی و سرمایه اجتماعی در سطح روستاها هست؟ و چگونه می‌توان از سرمایه اجتماعی به مقصود شکل گیری حکمروایی شایسته در مدیریت روستاهای مورد مطالعه در شهرستان جویبار به عنوان یک مطالعه موردی بهره گرفت؟

 

1-3- اهداف پژوهش

1-3-1

  1. Good Governance

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***