جستجو در سایت :   

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشکده علوم کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان‏نامه کارشناسی ارشد زراعت

عنوان:

مطالعه تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم Trifoliumalexanderium تحت تنش شوری

استادان راهنما:

دکتر عبدالمهدی بخشنده

دکتر محمد رضامرادی تلاوت

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

بیانمسئلهوضرورتاجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1-1شبدر برسیم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

   1-1-2جوانه‏زنی و تنش شوری……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-3پرایمینگ سالسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه‏زنی……………………………………………………………………….. 5

1-2هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

کلیات و مروری بر پژوهش ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1شوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2سالیسیلیک‏اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1پرایمینگ با سالیسیلیک‏اسید………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2اثر سالیسیلیک‏اسید بر کاهش اثرات تنش…………………………………………………………………………………… 13

2-3اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر درصد جوانه‏زنی…………………………………………………………………………………. 15

2-4اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر سرعت جوانه‏زنیو متوسط جوانه‏زنی ……………………………………………….. 17

ا

2-5 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر طول گیاهچه……………………………………………………………………………………… 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر وزن تر و خشک گیاهچه ……………………………………………………………………. 22

2-7 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر پرولین………………………………………………………………………………………………… 23

2-8اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر ارتفاع………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر رنگدانه‏ها ……………………………………………………………………………………………. 24

2-10 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر پایداری غشا …………………………………………………………………………………….. 25

2-11 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر جذب سدیم و پتاسیم …………………………………………………………………….. 26

فصلسوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

موادوروش‏های مورداستفاده……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-1زمانومحلاجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-2مشخصاتطرحوتیمار‌های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………… 31

3-3 آزمایش آزمایشگاهی ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4 بخش گلدانی آزمایش………………………………………………….………………………………………………………………………… 34

3-4-1نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی ……………………………………………………………….. 35

3-4-2میزان پرولین …………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-4-3میزان سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه…………………………………………………………………………………… 38

3-4-4شاخص کلروفیل (عدد اسپد) برگ ……………………………………………………………………………………………38

3-4-5میزان کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-4-6شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………………………………………………….40

ب

3-4-7پایداری غشای سلولی ………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-8درصد رطوبت نسبی برگ …………………………………………………………………………………………………………. 41

3-4-9اندازه‏گیری ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………… 41

3-5محاسبات آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نتایج وبحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-1آزمایش آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4-1-1درصد جوانه‏زنی ………………………………………………………………………………………………………………………… 47

4-1-2سرعت جوانه‏زنی……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-1-3متوسط زمان جوانه‏زنی…………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-1-4طولریشه‏چه و ساقه‏چه……………………………………………………………………………………………………………52

4-1-5وزن خشک گیاهچه…………………………………………………………………………………………………………………..55

4-2آزمایش گلدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-2-1ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-2-2سطح برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

4-2-3وزن تر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2-4 تولید ماده خشک……………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-2-5عدد اسپد(شاخص کلروفیل)، کلروفیل a و b و کارتنوئید……………………………………………………… 64

4-2-6تجمع یون‏ها، پتاسیم و سدیم……………………………………………………………………………………………………69

4-2-7پرولین………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

ت

4-2-8محتوای نسبی آب……………………………………………………………………………………………………………………..73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-9نشت الکترولیت………………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

5-1نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..79

5-2پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

منابع پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‏ها

جدول 3-1 پارامترهایهواشناسی محلآزمایش (سال 93- 92) ……………………………………………………………….34

جدول‏3‑2 خصوصیاتفیزیکی وشیمیایی خاکمزرعهآزمایشی درزمانشروعآزمایش (93-92)……….. 35

‏جدول4‑1 تجزیهواریانساثر سالسیلیکاسید و شوری و اثر متقابل آن‏ها بر صفات مورد مطالعه در آزمایشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

‏جدول4-2 برش‏دهی سطوح مختلف سالسیلیک اسید در هر سطح شوری …………………………………………………46

‏جدول4‑3 تجزیه واریانس اثر سالسیلیک اسید، شوری و اثر متقابل آن‏ها بر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

‏جدول4‑4 تجزیهواریانساثر سالسیلیک اسید، شوری و اثر متقابل آن‏ها برسایر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

‏جدول4‑5 برش‏دهی سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

‏جدول4‑6 برش‏دهی سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سایر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

ج

شکل 3-1 اندازه گیری طول ریشه‏چه و ساقه‏چه ……………………………………………………………………………………….33

شکل 3-2مراحل اندازه‏گیری کلروفیل……………………………………………………………………………………………………..39

شکل 3-3اندازه‏گیری سطح برگ……………………………………………………………………………………………………………..40

‏شکل 4-1 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر درصد جوانه‏زنی ………………………………………………………………..48

‏شکل 4-2تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر درصد جوانه‏زنی ………………………………………………..48

شکل 4-3برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سرعت جوانه‏زنی‏…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

‏شکل 4-4برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر متوسط زمان جوانه‏زنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

‏شکل 4-5 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر طول ریشه‏چه ……………………………………………………………………52

‏شکل 4-6تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر طول ریشه‏چه……………………………………………………54

‏شکل 4-7برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میانگین طول ساقه‏چه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

‏شکل 4-8تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر طول ریشه‏چه ……………………………………………………56

‏شکل 4-9برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میانگین ارتفاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏شکل 4-10برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سطح برگ بوته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

‏شکل 4-11 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر میانگین وزن تر ………………………………………………………………63

‏شکل 4-12 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر میانگین وزن خشک ………………………………………………………64

‏شکل 4-13 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر عدد اسپد 1 ……………………………………………………………………65

‏شکل 4-14 تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر عدد اسپد 1 ……………………………………………………65

شکل 4-15برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر عدد اسپد 2 …………………. 67

شکل 4-16برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان کلروفیل ……………… 67

ح

شکل 4-17برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر اندازه کارتنوئید ……………. 68

شکل 4-18برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع یون سدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

شکل 4-19برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع یون پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

شکل 4-20برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع پرولین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

شکل 4-21برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمحتوای نسبی آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

شکل 4-22برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر نشت الکترولیت ……………. 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 اظهار مسئله و ضرورت اجرای پژوهش

1-1-1 شبدر برسیم

شبدر برسیم یاشبدر مصری[1] گیاهیاست یکساله، بهاره، مقاوم در برابر شرایطنامساعدو از خانواده بقولات می‏باشد. شبدر برسیم یکی از گیاهان خانواده لگومینوز می باشد که پتانسیل نسبتا خوبی برای تثبیت نیتروژن اتمسفر و پس افزایش ذخیره نیتروژن خاک دارد. به علاوه، از لحاظ غذای دام، کود سبز و پوشش گیاهی نیز بسیار مهم می باشد. کیفیت علوفه شبدر برسیم اغلب مشابه یونجه می باشد ولیدر بعضی شرایط اندازه عناصر قابل هضم آن بیشتر و میزانپروتئین خام آن کمتر از یونجه گزارش شده می باشد. شبدر برسیم یک گیاه علوفه‏ای استکه در مناطق گرم سواحل جنوب و حتی در مناطق معتدل نیز رشد خوبیدارد و بر خلاف سایر شبدرها پیش روی سرما حساس می باشد. این گیاه نسبت به شوری در گروه گیاهان نسبتا حساس به شوری قرار می‏گیرد و از این رو بهبود رشد و نمو آن در خاک‏های شور مورد توجه قرار گرفته می باشد(رووه و فیربرادر، 2003[2] وانکوویچ و پات[3]، 2000).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیردور آبیاری وبسترهای مشخص برعملکرد توت فرنگی در کشت هیدروپونیک

 

3

 

1-1-2جوانه‏زنی و تنش شوری

جوانه‏زنی اولین مرحله رشد و نمو می باشد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشد. علاوه بر جوانه‏زنی، سرعت و یکنواختی جوانه‏زدن و سبز شدن نیز از پارامترهای مهم کیفیت بذر می‏باشند (سلطانی و همکاران، 2001).مرحله‏ی جوانه‏زنی یکی از حساس‏ترین مراحل رشد گیاه بهتنش‏های شوری و خشکی می باشد. اگر گیاه در این مرحله،تنش را تحمل کند، می‏تواند مراحل بعدی رشد را پشتسر بگذارد.

تنش معمولاً به عنوان یک عامل خارجی که اثرات سوء بر گیاه بجا می‌گذارد، تعریف می گردد. گیاهان تحت شرایط طبیعی و زراعی به گونه پیوسته در معرض تنش هستند. تنش‏هایمحیطی از قبیل شوری و رطوبت خاکرابطه همزیستی گیاهان لگومینوز و ریزوبیوم را از طریقکاهش غده بندی و اختلال در فرآیند تثبیت نیتروژن تحت تأثیر قرار می‏دهد.شوری یکی از مهم‏ترین موانع در تولید محصولاتزراعی در نواحی خشک و نیمه خشک جهان به شمارمی‏آید. تنش شوری یکی از تنش‌های اصلی و شایع در جهان کنونی می باشد که باعث کاهش تولیدات کشاورزی و نقصان رستنی‌های طبیعی در نواحی وسیعی از سطح زمین می گردد و بیش از حدود 100سال می باشد که موضوعبسیاری از تحقیقات بوده می باشد. شوری خاک یک خطر جدی در بسیاری از مناطق جهان بویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک به شمار می‌آید. اثرات زیان‌آور تنش شوری در تمام مراحل زندگی گیاه نظاره می گردد. در طی شروع و توسعه تنش شوری در گیاه همه فرآیندهای اصلی از قبیل فتوسنتز، سنتز پروتئین و متابولیسم انرژی تحت تاثیر قرار می‌گیرد (مووآد و همکاران[4]، 1998).

4

بیشتر وسعت کشور ایران که در کمربند خشکی دنیاواقع شده می باشد را اقلیم خشک و نیمه‏خشک و حدود 5/12 درصد از آن را اراضی شوره‏زار و نمکی در بر گرفتهاست. از آنجایی‏که بخش وسیعی از مراتع ایران دارایخاک‏های شور و قلیایی می باشد، شوری خاک یکی ازعوامل بازدارنده تولید علوفه به شمار می‏رود، به‏طوری‏کهیکی از موانع گسترش زادآوری گیاهان مرتعی، شوریزیاد در هنگام جوانهزدن بذرهاست.کشور ایران نیز به غیر از نوار باریکی از سواحل دریای خزر، کاملاً در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و بیش از 90 درصد اراضی قابل بهره گیری کشاورزی آن با خطر افزایش شوری مواجه هستند. مطالعه اثر تنش‏های محیطی و تأثیر آن‌ها در پیش‌بینی و ارزیابی رشد و عملکرد محصولات زراعی بسیار ضروری می باشد(عبدل زاده و صفاری، 1381؛ گراتن و مس[5]،1984).

 

1-1-3پرایمینگ سالیسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه‏زنی

مانند مهم‌ترین تیمارهای افزایش دهنده قدرت جوانه‏زنی بذور می‌توان به پرایمینگ تصریح داشت. پرایمینگ بذر تکنیکی می باشد که به واسطه آن بذور پس از قرار گرفتن در بستر خود و روبرو شدن با شرایط اکولوژیک محیطی، به لحاظ فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آمادگی جوانه‏زنی را به دست می‌آورند. در این روش فعالیت‌های متابولیک لازم برای جوانه‏زنی اتفاق می‌افتد اما از خروج ریشه‏چه جلوگیری می گردد. در جریان پرایمینگ بذر از مرحله جوانه‏زنی تا شروع تقسیم سلولی تحریک می گردد و بدلیل پایین بودن اندازه آب جذب شده فقط مرحله اول جوانه‏زنی انجام شده و از خروج ریشه‏چه ممانعت می گردد و پس از خشک شدن و آب‏گیری مجدد، بذر از همان نقطه‏ای که خشک شده بود شروع به فعالیت می کند. در نهایت قبل از ظهور ریشه‏چه بذرها دوباره به رطوبت اولیه برگردانده شده، سپس ذخیره و یا کاشته می شوند. پرایمینگ از طریق افزایش سرعت و یکنواختی جوانه‏زنی موجب افزایش کارایی بذر می گردد. همچنین مشخص شده که پرایمینگ می‌تواند موجب آبشویی مواد بازدارنده جوانه‏زنی بذور گردد (کوربینو و کوم[6]، 2006؛ مک دونالد[7]، 2000).

5

سالیسیلیک اسیدیا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید به گروهی از ترکیبات فنلی تعلق دارد که به‏وسیلهسلول‏هایریشهتولیدمی‏شودو به عنوان یک ملکول مهم برای تعدیل پاسخ‏های گیاه به تنش‏های محیطی شناخته شده می باشد. بسیاریازتحقیقاتنشانداده‏اندکهپرایمینگبذرگیاهبه‏وسیله سالیسیلیکاسید،باعثافزایشمقاومتآندرهنگامبروزتنش‏هایمختلفوخصوصاتنششوریمی‏گردد.سالیسیلیک اسید و ترکیبات وابسته به آن بر جوانه‏زنی بذر و رشد و نمو گیاهان در شرایط تنش و غیر تنش تاثیر دارند. این تنظیم‏کننده رشد درونی در فرایندهای فیزیولوژیکی همچون القای گلدهی، رشد و نمو، سنتز اتیلن، تاثیر در باز و بسته شدن روزنه‏ها، تنفس و همچنین در پایداری غشای سلولی، روابط آبی بافت‏ها، و افزایش رشد تأثیر دارد. این ماده در گیاهانی که تحت تنش‏های محیطی قرار دارند تأثیر حفاظتی دارد (بن حامد و همکاران[8]، 2007؛ افضل و همکاران، 2006[9]؛ بور و همکاران، [10]2003؛ سنارانتا و همکاران[11]، 2000).

 

1-2 هدف پژوهش

این آزمایش با هدف مطالعه تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‏زنی وعملکرد وبرخی شاخص‏های رشد شبدر برسیم تحت تنش شوری و تعیین مناسب‏ترین غلظت سالیسیلیک اسید و روش کاربرد آن انجام گردید.

1- 3 فرضیه‏ها

1-پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی شبدر برسیم تحت شرایط شوری می تواند موثر باشد.

2-اندازه رشد وعملکرد گیاه تحت شرایط شوری کاهش می یابد.

3-شوری باافزایش فشار اسمزی خاک باعث ایجاد تنش خشکی در گیاه می گردد.

4-شوری باعث ایجاد عدم تعادل یونی در سطح سلول گیاه می گردد

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]. Trifoliumalexanderium

[2]. Rowe&Fairbrother. 2003

[3]. Unkovich & pate. 2000

[4].Moawad et al. 1998

[5].Gratten & Mass. 1984

[6].Corbineau & Come. 2006

[7]. McDonald. 2000

[8].Benhamed et al. 2007

[9]. Afzali et al. 2006

[10]. Bor et al 2003

[11].Senaranta et al. 2000

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :143

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***