جستجو در سایت :   

گرایش:باغبانی

عنوان:مطالعه تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

                       واحد علوم و تحقیقات (تهران)

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ علوم باغبانی (M. Sc)

 

 

موضوع:

مطالعه تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

 

 

 

 

 

 

زمستان 1389

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

مطالعه منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-1- ازدیاد …………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف و اهمیت ازدیاد ……………………………………………………………………………………………………5

1-1-2- ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………………………………………5

1-1-3- علت های ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………………………………6

1-1-4- ازدیاد به وسیله قلمه ………………………………………………………………………………………………………..6

1-2- هلو ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-1- منشأ هلو و انتشار آن ……………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2- گیاه شناسی هلو ………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-3- پایه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-2-4- نیازهای محیطی………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-4-1- نیازهای دمایی و نور ……………………………………………………………………………………………………8

1-2-4-2- خاک …………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-4-3- نیاز آبی ……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3- بادام …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-1- منشا بادام و انتشار آن ………………………………………………………………………………………………………9

1-3-2- گیاه شناسی بادام …………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-3- پایه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-3-4- نیازهای محیطی …………………………………………………………………………………………………………….12

1-3-4-1- نیازهای دمایی و نور ………………………………………………………………………………………………….12

1-3-4-2- نیاز آبی ……………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-4-3- خاک ……………………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- هیبرید هلو بادام GF677 ……………………………………………………………………………………………..13

1-4-1- موردها بهره گیری از پایه و منابع آن ……………………………………………………………………………………….13

1-4-2- مزایای اصلی هیبریدهای دورگه هلو بادام GF677 ………………………………………………………14

1-4-2-1- مقاومت به خاک های آهکی ……………………………………………………………………………………….14

1-4-2-2- قدرت رشد ………………………………………………………………………………………………………………14

1-4-2-3- سیستم رشد بذری …………………………………………………………………………………………………….14

1-4-2-4- مقاومت به کمبود آهن ……………………………………………………………………………………………….14

1-4-2-5- مقاومت به خشکی …………………………………………………………………………………………………….15

1-4-2-6- افزایش محصول ………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-2-7- مقاومت به بیماری ها …………………………………………………………………………………………………15

1-4-3- موانع اصلی پایه ی دورگه هیبرید هلو  بادام GF677 …………………………………………………..15

1-4-4- روشهای مختلف تکثیر پایه ی هیبرید هلو  بادام GF677 ……………………………………………..16

1-4-5- اثرات فیزیولوژیک اکسین ……………………………………………………………………………………………….16

1-4-6- روش های کاربرد اکسین ………………………………………………………………………………………………..17

1-4-6-1- روش فروبری در محلول رقیق ……………………………………………………………………………………17

1-4-6-2- روش فروبری در محلول غلیظ (فروبری سریع) ……………………………………………………………17

1-5- محیط کشت ریشه زایی ……………………………………………………………………………………………………..18

1-6- بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………………18

1-6-1- پرلایت …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6-2- پیت …………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-3- کوکوپیت ……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-6-3-1- موردها مصرف کوکوپیت ……………………………………………………………………………………………..20

1-6-3-2- خصوصیات زیستی کوکوپیت ……………………………………………………………………………………..20

1-6-3- 3- خصوصیات فیزیکی کوکوپیت …………………………………………………………………………………..21

1-6-4- ماسه ……………………………………………………………………………………………………………………………21

فصل دوم مواد و روش ها

2- مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………………….29

2-1- محل انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………30

2-3- تهیه و آماده سازی مواد آزمایش ………………………………………………………………………………………….30

2-4- تهیه بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………..31

2-5- انتقال قلمه به بستر کشت ……………………………………………………………………………………………………32

2-6- بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………………32

2-7- سمپاشی …………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-8- شمارش و اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………33

2-8-1- اندازه گیری خصوصیات بستر …………………………………………………………………………………………33

2-8-2- اندازه گیری خصوصیات رشدی ……………………………………………………………………………………..34

2-8-2-1- اندازه گیری شاخص کلروفیل برگ ……………………………………………………………………………..34

2-8-2-2- تعداد ریشه در قلمه و درصد ریشه زایی ……………………………………………………………………..34

2-8-2-3- اندازه گیری میانگین طول ریشه در قلمه ………………………………………………………………………35

2-8-2-4- تعداد برگ…………………………………………………………………………………………………………………35

2-8-2-5- تعداد بند شاخه تشکیل شده ……………………………………………………………………………………….36

2-8-2-6- ارتفاع گیاه در زمان داده برداری ………………………………………………………………………………….36

2-8-2-7- میانگین طول بندها …………………………………………………………………………………………………….36

2-8-2-8- وزن تر و خشک ریشه ……………………………………………………………………………………………….36

2-9- تجزیه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….37

فصل سوم نتایج و بحث

3- نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر ……………………………………………………………………………………39

3-2- تجزیه واریانس ساده و مقایسه میانگین صفات ………………………………………………………………………39

3-2-1- شاخص کلروفیل …………………………………………………………………………………………………………..39

3-2-2- درصد ریشه زایی ………………………………………………………………………………………………………….41

3-2-3- ارتفاع قلمه در زمان داده برداری ……………………………………………………………………………………..43

3-2-4- تعداد ریشه در قلمه ……………………………………………………………………………………………………….44

3-2-5- تعداد بند در قلمه ………………………………………………………………………………………………………….47

3-2-6- تعداد برگ ……………………………………………………………………………………………………………………47

3-2-7- طول ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………49

3-2-8- طول بند ……………………………………………………………………………………………………………………….50

3-2-9- وزن تر و خشک ریشه …………………………………………………………………………………………………..51

– نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..58

– پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………59

– پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………………..59

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..60

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

بهره گیری از دورگه های بین گونه ای در جنس آلوسا به عنوان پایه برای تعدادی از درختان میوه هسته دار به ویژه هلو و بادام از چندین دهه قبل مورد توجه قرار گرفته می باشد. GF677 بیشتر به عنوان یک پایه مناسب برای بادام و هلو برای برطرف کردن کلروز ناشی از خاک کاربرد دارد و سالانه 7 تا 8 میلیون اصله از این پایه در اروپا تکثیر می گردد. با در نظر داشتن مزایای تکثیر غیر جنسی، در این پژوهش، تاثیر بسترهای مختلف آلی و معدنی و تیمارهای متفاوت ایندول بوتیریک اسید و همچنین تاثیر اندازه قلمه در ریشه زایی قلمه های پایه GF677 در شرایط مه افشان و پاگرما در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح خرد شده (اسپیلت اسپیلت پلات) با پایه کاملاً تصادفی با چهار بستر مختلف آلی و معدنی کوکوپیت، پیت ماس، پرلایت و ماسه به نسبت حجمی صددرصد و دو نوع قلمه 20 سانتی متری و تک بند و در پنج سطح ایندول بوتیریک اسید در سه تکرار انجام گردید. بدین ترتیب در چهل ترکیب تیماری مورد آزمایش قرار گرفتند.

مقایسه میانگین داده ها با بهره گیری از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد انجام گردید و برتری قلمه 20 سانتی متری، بستر کشت پرلایت از لحاظ درصد ریشه زایی و بستر کشت کوکوپیت را از لحاظ تعداد ریشه، مقدار کلروفیل، تعداد بند، تعداد برگ، طول ریشه، ارتفاع و طول بند نسبت به سایر بسترهای کاشت تائید گردید هر چند تفاوت معنی دار بین دو بستر نظاره نشد. در این آزمایش هیچ نوع بستری به طول بند، وزن تر ریشه و طول ریشه اختلاف معنی داری نداشت. در خصوص سطوح IBA، غلظت ppm100 نسبت به سایر سطوح برتری داشت. حداکثر درصد ریشه زایی، مقدار کلروفیل، تعداد برگ، طول ریشه، طول بند ر این سطح اتفاق افتاد. حداکثر وزن تر و خشک ریشه در سطح ppm50 از ایندول بوتیریک اسید نظاره گردید.

تاثیر متقابل بستر کشت سطوح IBA هیچ اثر معنی داری بر درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، کلروفیل، تعداد بند، تعداد برگ، ارتفاع و طول ریشه نداشت. حداکثر وزن تر و خشک ریشه در بستر پیت ماس در سطح ppm50 ازIBA و حداکثر طول بند در بستر کوکوپیت در سطح ppm 100، IBA نظاره گردید. با در نظر داشتن اینکه تمام قلمه های ریشه دار شده از نوع 20 سانتی بودند. هیچ یک از قلمه های تک بند ریشه دار نشد.

 

واژه های کلیدی: GF677، IBA، بستر، قلمه، ریشه زایی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیک و شیمیایی بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس officinalisLavandula و رزماری Rosmarinusofficinalis

مقدمه

در میوه کاری جدید و صنعتی امروزه پایه پیوندی در اندازه تولید اقتصاد باغ، پیرایش و عمر درختان، برداشت محصول و در پایان در مدیریت باغ تأثیر اساسی و تعیین کننده ای را اعمال می نماید. در واقع نیمی از پیکره درخت را پایه تشکیل می دهد که درون خاک قرار گرفته و پس از احداث باغ قابل تعویض و بهبود نمی باشد. از این نظر گزینش پایه مناسب برای یک رقم و برای شرایط اقلیمی و خاکی یک منطقه همانند گزینش رقم پیوندی دارای اهمیت می باشد. شناخت اهمیت پایه های درختان میوه در میوه کاری جدید باعث شده می باشد تا پایه‌های متعددی با ویژگی های مطلوب مانند داشتن قابلیت افزایش رویشی، پا کوتاهی و مقاومت به تنش های محیطی، خاکی و بیماریها معرفی و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرند.

در برنامه‌های بهنژادی پایه‌ها برای جمع آوری ویژگی‌های مطلوب در یک پایه به گونه معمول اقدام به تلاقی بین گونه‌ای می‌نمایند.تلاقی بین گونه‌ای در جنس پرونوس در طبیعت به گونه اتفاقی و طی چند دهه اخیر به صورت تلاقی های کنترل شده معمول بوده می باشد به طوری که درون این جنس پایه‌های بین    گونه ای بسیار ارزشمندی برای درختان میوه هسته دار و بادام بدست آمده می باشد (دژم پور و همکاران، 1386).

بهره گیری از دورگه های بین گونه‌ای در جنس آلوسا[1] به عنوان پایه برای تعدادی از درختان میوه هسته دار به ویژه هلو و بادام از چندین دهه قبل مورد توجه قرار گرفت (علیزاده وگریگوریان، 1380 و رادنیا، 1375).

دورگه های هلو× بادام به دلیل داشتن بعضی ویژگی ها نظیر تجانس با ارقام مختلف دو گونه هلو و بادام (Tsipouridis and thomidis, 2005; shawn, 1986) مقاومت به بعضی بیماریها مانند پوسیدگی ناشی از قارچ فیتوفترا[2] (خوشخوی، 1382) ، سیستم ریشه‌ای قوی و گسترده که باعث استقرار بهترگیاه درخاک می گردد (Kester and Gradziel, 1996)، افزایش رشد پیوندک (علیزاده وگریگوریان، 1380)، سازگای با خاک های خشک، آهکی و فقیر، کاهش تلفات نهال‌های پیوندی در هنگام انتقال (رادنیا، 1375) ومقاومت به نماتودها به اندازه زیادی مورد بهره گیری قرار می گیرند. (Kester and Gradziel 1996)

در میان پایه‌های دورگه هلو × بادام، پایه GF677 علاوه بر خصوصیات بالا دارای ویژگی‌های دیگر نظیر: تولید پاجوش کم، عملکرد بالا، کارایی عملکرد بالا، اندازه میوه مناسب (Richard, 1994; Minaguzzi, 1991)، مقاومت به رطوبت بالا و کمبود آهن خاک(Loreti, 1992)، مقاومت به شوری (Noitsakis et al, 1997; Tattini et al, 1998) می باشد که باعث گسترش زیاد آن شده می باشد.

از آنجا که تولید میوه و در نهایت تولید بذر در این دورگه ها با مشکل مواجه می باشد و به دلیل تفرق صفات در نسل دوم این دورگه ها، امکان بهره گیری از دانهالهای بذری آنها به عنوان پایه وجود ندارد، تنها راه بهره گیری از آنها افزایش رویشی می باشد (علیزاده وگریگوریان، 1380) روش معمول افزایش این پایه ها بهره گیری از قلمه‌های چوب نرم و نیمه سخت و تیمار با ایندول بوتریک اسید در شرایط مه افشان[3] و پاگرما[4] می باشد. بهره گیری از ریزازدیادی نیز در بعضی از کشورها معمول می باشد اما هر دوی این روش ها بسیار گران تمام شده وبه وسایل و تجهیزات ویژه ای نیاز دارند (خوشخوی، 1382).

در روش افزایش رویشی با بهره گیری از قلمه‌ها بیشتر از مواد آلی و معدنی مختلفی به عنوان بستر ریشه زایی بهره گیری می گردد. هریک از این موردها دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند و به گونه کلی این مواد بایستی از ظرفیت نگه داری آب، تهویه کافی، زهکشی مناسب و ظرفیت تبادلی، کاتیونی مناسب برخوردار بوده و نباید هیچ گونه اثر مضری برای ریشه زایی داشته باشد. مطالعه و تعیین بستر مناسب ریشه زایی یکی از اصول و پایه های ازدیاد می باشد که نیاز به پژوهش و پژوهش دارد. بر این اساس و با در نظر داشتن اطلاعات مربوط به وظایف مهم ریشه‌ها، به ویژه پایه ای خاص، در دانستن چگونگی ریشه زایی و کاربرد آنها در میوه کاری ضروری و ارزشمند می باشد.

تهیه قلمه یکی از آسانترین روش های تکثیر گیاهان به شمار می رود. بهترین مزیت این طریقه تکثیر ثابت ماندن صفات رویشی و زایشی و اصولاً کیفیت گلها و گیاهان می باشد. با این تفاصیل بایستی اذعان داشت که این طریقه مهم از ازدیاد گیاهان مشکلاتی را نیز در بردارد. مهمترین مشکل قلمه‌گیری از گیاهی نظیر GF677 سخت ریشه زایی می باشد. قلمه‌ها می‌تواند مدت‌ها در بستر کاشت باقی بمانند و ریشه دار نشوند. علت این موضوع هنوز مشخص نیست. احتمالاً بعضی مواد نظیر فنل‌ها از ریشه زایی قلمه‌های GF677 جلوگیری می‌کنند. قرار دادن قلمه‌ها در زیر مه پاش می‌تواند به ریشه زایی قلمه‌های GF677 کمک کنند.

قلمه‌های پایه حدود20- 18 سانتی متر می باشد و قلمه ها بایستی از بخش میانی و رسیده شاخه و حدود 5 تا 3 گره بایستی انتخاب شوند. بستری که به خوبی زهکشی داشته باشد مناسب قلمه GF677 می باشد و بهترین درجه حرارت برای تکثیر GF677، 24 درجه سانتی گراد می باشد و قلمه بایستی در زیر مه پاش تکثیر شوند. هدف از این پایان نامه نیز مطالعه ریشه زایی قلمه های GF677 در بسترها وقلمه های متفاوت وغلظت های مختلفIBA به مقصود تکثیر پایه های مورد نظر می باشد.

 

 

 

 

 

  1. Prunus
  2. phytophtora spp
  3. Mist
  4. Bottom heat

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :81

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***