جستجو در سایت :   

گرایش:محصولات باغی

عنوان:مطالعه تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc))

رشته مهندسی تولیدات گیاهی- گرایش محصولات باغی

عنوان

مطالعه تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

استاد راهنما

آقای دکتر وحید عبدوسی

 

استاد مشاور

آقای دکتر علیرضا لادن مقدم

 

 

 

بهار 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 توت فرنگی…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-1 تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-2 گیاهشناسی……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-3 ارقام………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-4 اهمیت اقتصادی و وضعیت تولید توت فرنگی در جهان و ایران……………………………………………… 7

1-4 عوامل موثر بر دوام و کیفیت توت فرنگی در پس از برداشت……………………………………………………..8

1-4-1 عوامل موثر دوره پرورش………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1-1 نور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1-2 دما……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1-3 رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1-4 آبیاری………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1-5 تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2 عوامل موثر دوره برداشت……………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2-1 مرحله برداشت…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-4-2-2 زمان برداشت……………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-2-3 بسته بندی و انتقال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-4-3 عوامل موثر دوره پس از برداشت……………………………………………………………………………………….11

1-4-3-1 سایه دهی ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-3-2 درجه بندی………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-3-3 خنک سازی اولیه……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5 سالسیلیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-5-1 اثر اسیدسالیسیلیک بر تولید اتیلن در گیاهان و محصولات برداشت شده…………………………………..12

1-5-2 اثر اسید سالیسیلیک بر دیگر هورمون‌ها………………………………………………………………………………..12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل سوم: فرایند پژوهش

3-1 مواد گیاهی و محل انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………… 21

3-2 محلول های شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………….21

3-3 تیمارها………………………………………………………………………………………………………………………………..21

3-4 طرح آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………..   21

3-5 صفات مورد ارزیابی………………………………………………………………………………………………………….   22

3-5-1 طول عمر پس از برداشت………………………………………………………………………………………………… 22

3-5-2 وزن تر………………………………………………………………………………………………………………………..   22

3-5-3 وزن خشک……………………………………………………………………………………………………………………..22

3-5-4 محتوای آب نسبی……………………………………………………………………………………………………….    22

3-5-5 نشت یونی غشاء سلول…………………………………………………………………………………………………… 22

3-5-6 آنتوسیانین…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-5-7 ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-5-8 کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-5-9 pH ……………………………………………………………………………………………………………………………….25

3-5-10 اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 نتایج مربوط به صفات مورد ارزیابی……………………………………………………………………………………… 28

4-1-1 طول عمر پس از برداشت……………………………………………………………………………………………..   28

4-1-2 وزن تر…………………………………………………………………………………………………………………………. 29

4-1-3 وزن خشک……………………………………………………………………………………………………………………..30

4-1-4 محتوای آب نسبی…………………………………………………………………………………………………………. 31

4-1-5 نشت یونی غشاء سلول…………………………………………………………………………………………………….32

4-1-6 آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………   33

4-1-7 ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-1-8 کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-9 pH……………………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-1-10 اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-2 همبستگی بین صفات ارزیابی شده………………………………………………………………………………………. 39

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………   41

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………..   45

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….   47

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جداول                                                                               صفحه

3- 1 علائم اختصاری تیمارها……………………………………………………………………………………………………… 21 4- 1 تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

4- 2 همبستگی صفات ارزیابی شده …………………………………………………………………………………………… 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان نمودارها                                                                                            صفحه

4- 1 تغییرات عمر ماندگاری………………………………………………………………………………………………………. 28

4-2 تغییرات وزن تر……………………………………………………………………………………………………………………29

4- 3 تغییرات وزن خشک…………………………………………………………………………………………………………   30

4-4 تغییرات محتوای آب نسبی …………………………………………………………………………………………………..31

4-5 تغییرات نشت یونی سلول …………………………………………………………………………………………………….32

4-6 تغییرات آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………….33

4-7 تغییرات ویتامین ث…………………………………………………………………………………………………………….. 34

4-8 تغییرات کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-9 تغییرات pH ……………………………………………………………………………………………………………………..36

4-10 تغییرات اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………….. 37

 


چکیده:

به مقصود مطالعه اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر روی عمر ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا، آزمایشی در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه ی طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 15 تکرار به مرحله ی اجرا درآمد. در این آزمایش اسید سالیسیلیک در چهار سطح 0، 5، 10 و 15 میلی مولار در 2 مرحله به فاصله ی 10 روز (مرحله ی اول 10 روز پیش از برداشت و مرحله ی دوم در روز برداشت) محلول پاشی گردید و صفات کمی و کیفی میوه توت فرنگی مانند ویتامین ث، اندازه کربوهیدرات، اسیدیته آب میوه و غیره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین طول عمر در تیمار محلول پاشی در پیش از برداشت مربوط به سالسیلیک اسید 15 میلی مولار با 0/16 روز و کمترین طول عمر با 0/10 روز در تیمار شاهد می باشد. همچنین وزن تر، وزن خشک، آنتوسیانین، کربوهیدرات و ویتامین ث میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد افزایش پیدا نمود و اسیدیته کل، نشت یونی غشاء سلول، pH میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر غلظت های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد IBA و NAA و نوع قلمه در ریشه دار کردن قلمه‌های دو رقم زیتون شهرستان شاهرود

واژه های کلیدی: پیش از برداشت، توت فرنگی، سالسیلیک اسید، عمر پس از برداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه    

موقعیت میوه و سبزی‌های تازه از یک تمایل جهانی به سوی غذای طبیعی تازه که پنداشته می گردد نسبت به غذاهای فرآیند یافته و حیوانی دارای مواد شیمیایی افزاینده‌ی کمتری هستند، سود می‌برد. احساس جامعه نسبت به غذاهای فرآیند یافته بر این می باشد که روی صنعت باغبانی فشار وارد گردد تا فرآورده‌ها حالت تازگی و طبیعی خودشان را از راه بهره گیری از مواد شیمیایی مصنوعی در طول تولید و پس از برداشت نگه دارند. به هر حال از آنجایی آنها سیستم بیولوژیک زنده هستند، پس از برداشت از بین می‌طریقه. آهنگ از بین رفتن به اندازه زیادی در میان فرآورده‌ها متفاوت می باشد و روی هم رفته بستگی به آهنگ متابولیسم آنها دارد اما برد بسیاری از آنها سریع می باشد. به هر حال با افزایش مناطق دور دست تولید از مراکز جمعیت در کشورهای در حال رشد و رشد یافته، زمان جابجایی از مزرعه به بازار زمان شایان توجهی می باشد. پس زنجیر پیشرفته بازار رسانی که تقاضا برای فرآورده را افزایش می‌دهد نیز به فناوری‌های پس از برداشت را ایجاد کرده می باشد تا کیفیت فرآورده برای مدت طولانی حفظ گردد(راحمی 1386).

توت فرنگی یکی از بی‌نظیرترین ریزمیوه‌های مناطق معتدله می باشد که در دهه‌های اخیر در زمره تولیدات مهم و تجاری نیز قرار گرفته می باشد این محصول به دلیل عطر ، طعم و محتویات سرشار از ویتامین آن به خوبی شناخته شده و جایگاه خود را در رژیم عذایی میلیون‌ها نفر در جهان پیدا کرده می باشد(فاطمی و همکاران 1387).

از طرفی بهره گیری اصلی مردم از توت‌فرنگی به صورت دسر غذایی می‌باشد. همچنین از این میوه می‌توان در مربا سازی و بستنی سازی بهره گیری نمود می توان آن را کنسرو نمود و یا منجمد نمود (Hoges and et al, 1969).

از سوی دیگر می‌توان از آن به عنوان یک محصول صادراتی و با ارزش دانست. افزایش تقاضای بازارهای محلی سبب شده که سیستم‌های مدرن تولید توت‌فرنگی جای سیستم‌های سنتی و قدیمی را بگیرد. پس بایستی تحقیقات زیادی در این زمینه برای بهبود وضعیت تولید و عرضه این محصول در کشور انجام گردد.
1-2

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :65

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***