جستجو در سایت :   

گرایش:ترویج

عنوان:مطالعه اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.S.c )

رشته مهندسی کشاورزی- گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

عنوان:

مطالعه اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های
شهرستان خرم آباد

 

استاد راهنما:

دکتر سعید غلام رضایی

 

استاد مشاور:

دکتر منصور طیوری

 

 

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1- مقدمه 3
1-2- اظهار مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- هدف پژوهش 7
1-4-1- هدف کلی 7
1-4-2- اهداف اختصاصی 7
1-5- فرضیات پژوهش 7
1-6- محدودیت های پژوهش 7
1-7- محدوده های پژوهش 8
1-7-1-محدوده زمانی 8
1-7-2-محدوده مکانی 8
1-7-3-محدوده موضوعی 8
1-8-تعاریف عملیاتی 8
1-8-1-درس عملیات کشاورزی 8
1-8-2-آموزش کشاورزی 8
1-8-3-اثربخشی 8
1-8-4-ارزشیابی اثربخشی 8
1-8-5-آموزش 8
1-8-6-توجه 8
1-8-7-دانش 8
1-8-8-مهارت 9
1-8-9-درس عملیات کشاورزی 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش  
2-1-مقدمه 11
2-2- آموزش عالی در ایران 11
2-3- آموزش عالی کشاورزی 12
2-4- اهمیت دروس عملی در بهبود کارآیی علوم کشاورزی 13
2-5- اثربخشی آموزشی 15
2-5-1-هدف و ضرورت اثربخشی 16
2-6-برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی 18
2-6-1- برنامه ریزی آموزشی 18
2- 6-2-ارزشیابی 19
2-7- درس عملیات کشاورزی 21
2-8- سابقه پژوهش 24
2-9- مدل نظری پژوهش 30
فصل سوم: فرایند پژوهش  
3-1- مقدمه 32
3-2- روش پژوهش 32
3-3- جامعه آماری پژوهش 33
3-4- روش نمونه گیری 33
3-5- برآورد حجم نمونه 34
3-6- روش گردآوری اطلاعات 35
3-7- ابزار پژوهش 35
3-8- روایی و پایایی ابزار پژوهش 36
3-8-1-روایی 36
3-8-2-پایایی 36
3-9- متغیرهای پژوهش 37
3-9-1-متغیرهای مستقل 37
3-9-2-متغیر وابسته 37
3-10- فرضیه های پژوهش 37
فصل چهارم:یافته های پژوهش  
4-1-مقدمه 42
بخش اول:ارائه یافته های توصیفی  
4-2-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی 43
4-2-1-توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 43
4-2-2- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن 44
4-2-3- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت 45
4-2-4- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی 46
4-2-5- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان 47
4-2-6- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور 48
4-2-7-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم 49
4-2-8-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   معدل کارشناسی(واحد های گذارنده شده ) 50
4-2-9-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب   تعداد واحد گذرانده 51
4-2-10-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب محل تولد 52
4-2-11-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب گرایش تحصیلی دانشگاهی 53
4-2-12-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه 54
4-2-13-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر 55
4-2-14-توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر 56
4-2-15- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی 57
4-2-16- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل 58
4-2-17- توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات پژوهش 59
4-3- بخش دوم : تجزیه تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش 62
4-3-1-فرضیه1 62
4-3-2-فرضیه2 63
4-3-3-فرضیه3 64
4-3-4-فرضیه4 64
4-3-5-فرضیه5 66
4-3-6-فرضیه6 70
4-3-7-فرضیه7 71
4-4-مطالعه وضعیت اثربخشی درس عملیات کشاورزی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی 72
4-4 -1- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت 72
4-4-2- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت در خصوص علاقه به رشته کشاورزی 73
4-4-3- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب محل سکونت 74
4-4-5- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب بومی و غیر بومی بودن 75
4-4-6-مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب سابقه کار کشاورزی 76
4-4-7– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب اشتغال به کار کشاورزی 77
4-4-8– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن 78
4-4-9- مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان 79
4-4-10– مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 81
5-1-مقدمه 82
5-2-بحث و نتیجه گیری 82
5-3-آمار توصیفی 85
5-4-محدودیت های پژوهش 85
5-5-پیشنهادهای پژوهش 85
پیوست ها 89
منابع 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 3-1- توزیع تعداد دانشجویان کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد 33
جدول 4-1: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 43
جدول 4-2: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن 44
جدول 4-3: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت 45
جدول 4-4: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسببومی و غیر بومی 46
جدول 4-5: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان 47
جدول 4-6: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور 48
جدول 4-7: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم 49
جدول 4-8: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی 50
جدول 4-9: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده 51
جدول 4-10: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل تولد 52
جدول 4-11: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی 53
جدول 4-12: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه 54
جدول 4-13: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر 55
جدول 4-14: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر 56
جدول 4-15: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی 57
جدول 4-16: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل 58
جدول 4-17: توزیع فراوانی پاسخگویی افراد نمونه به سوالات پژوهش 59
جدول 4-18: نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون تاثیر درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد 62
جدول 4-19: نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون تاثیر درس عملیات در دانشگاه لرستان 63
جدول 4-20: نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون تاثیر درس عملیات در دانشگاه پیام نور 64
جدول 4-21 : نتایج آزمون tتک­نمونه­ای پیرامون تاثیر درس عملیات در دانشگاه آزاد 65
جدول 4-22 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون ارتباط بین علاقه به رشته کشاورزی و     اثربخشی درس عملیات در کشاورزی 66
جدول4-23: مطالعه دیدگاه دانشجویان کشاورزی در مورد   علاقه آنها   به کارهای کشاورزی 67
جدول 4-24: مطالعه دیدگاه کلی مخاطبان در زمینه اثربخشی درس عملیات کشاورزی 68
جدول 4-25 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون ارتباط سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی 70
جدول 4-26: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب جنسیت 72
جدول 4-27: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان بر حسب جنسیت در خصوص علاقه به رشته کشاورزی 73
جدول4- 28: نتایج آزمون تی برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب   محل سکونت 74
جدول 4-29: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب بومی و غیر بومی بودن 75
جدول4-30: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب سابقه کار کشاورزی 76
جدول 4-31: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات بر حسب اشتغال به کار کشاورزی 77
   
جدول 4-32: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب سن 78
جدول 4- 33: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان 79
جدول 4- 34: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه پیرامون مقایسه دیدگاه پاسخ­گویان در خصوص اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه 80

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار2-1:مدل نظری پژوهش(مفهومی) 30
نمودار 4-1: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 43
نمودار 4- 2: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سن 44
نمودار 4-3: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل سکونت 45
نمودار 4- 4 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب بومی و غیر بومی 46
نمودار 4- 5 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی دبیرستان 47
نمودار 4- 6 : توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اولویت انتخاب رشته کشاورزی در کنکور 48
نمودار 4-7: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل دیپلم 49
نمودار 4-8: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب معدل کارشناسی 50
نمودار 4-9: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب تعداد واحد گذرانده 51
نمودار 4-10: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب محل تولد 52
نمودار 4-11: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب گرایش دانشگاهی 54
نمودار 4-12: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب نوع دانشگاه 55
نمودار 4-13: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر 56
نمودار 4-14: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب شغل مادر 56
نمودار 4-15: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار کشاورزی 57
نمودار 4-16: توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب اشتغال به کار کشاورزی در کنار تحصیل 58

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد
می باشد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-91 که واحد درس عملیات کشاورزی را گذرانده اند در سه زیر نظام دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای بهره گیری گردید و ابزار جمع آوری داده نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسش نامه بهره گیری شده برای جمع آوری اطلاعات بعد از تعیین اعتبار محتوایی، مورد تست مقدماتی قرار گرفت و پایایی آن 97% بدست آمد. نتایج توصیفی نشان می دهد در کل دیدگاه دانشجویان نسبت به اثربخشی درس عملیات کشاورزی در حد متوسط (9/2) می باشد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش نشان داد با اطمینان 99 درصد بین رشته تحصیلی دبیرستان، علاقه به کار کشاورزی، شغل پدر، سن، جنسیت، معدل دیپلم و کارشناسی و تعداد واحد گذرانده ارتباط معنی دار هست. در مجموع درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد اثربخشی مطلوبی نداشته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی

 

 

 

 

واژه های کلیدی: اثربخشی، دانشگاه، درس عملیات کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصـل اول

 

کلیات پـژوهش


1-1- فصل اول: مقدمه

کشاورزی از نظر قدمت دومین تکنولوژی قدیمی در جهان می باشد. تنها جمع آوری ابتدایی مواد غذایی، شکار و ماهیگیری شاید قدیمی تر از آن باشند. کشاورزی اولین کوشش بشر برای تعادل با طبیعت برای تولید، جمع آوری غذا و بقولات برای اساسی ترین نیازهای اولیه خود بوده می باشد. امروزه اهمیت کشاورزی کاهش پیدا نکرده، زیرا بیش از یک چهارم جمعیت جهان در کشورهای کم درآمد در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه زندگی می کنند، این کشورها دارای مشترکات فراوانی هستند که از همه بالاتر داشتن یک اقتصاد فقیر کشاورزی می باشد ( بلوم، 1981).

کوچک شمردن کشاورزی در یک کشور مستعد نه تنها تأمین غذا را تهدید می کند بلکه امنیت غذایی و سلامت غذا را نیز به شدت کاهش می دهد. از سوی دیگر بی توجهی به تربیت و جذب نیروی کارآمد در این بخش نیز به نوبه خود توسعه و بهره وری و در نتیجه توان رقابت با بخش های دیگر را کم می کند. از این رو برای ارتقای بهره وری شاغلان در هر بخشی مانند بخش کشاورزی، برنامه های آموزشی اثربخش و توسعه انسانی از اهم نیازهاست ( بلوم،1981).

بدیهی می باشد تأثیر دانشکده های کشاورزی در نیل به هدف مذکور انکار ناپذیر می باشد. با در نظر داشتن اهمیت آموزش های کشاورزی در سطح دانشکده های کشاورزی که « عملی بودن » جزء لاینفک آن می باشد. اهمیت دروس عملی و مانند درس عملیات کشاورزی در مجموعه دروس دانشکده های کشاورزی و لزوم آگاهی نسبت به اثربخشی با اندازه شکل گیری اهداف پیش بینی شده آن انکار ناپذیر می باشد. پس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درسی عملیات کشاورزی در سطح دانشکده های علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خرم آباد به اجرا درآمده می باشد.

تا چه اندازه نظام های آموزشی کشور به نیازهای فرد و جامعه پاسخ می دهند؟ تا چه اندازه این نظام ها با تحولات فناورانه، جهان گرایی اقتصاد و نیز تغییرات سیاسی و اجتماعی، به ویژه آن چیز که در محیط پیرامونی رخ می دهد متناسب هستند؟ تا چه اندازه رشد توانایی فردی و توسعه نظام های آموزشگاهی در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد؟ تا چه اندازه عملکرد فعالیت های آموزشی در سطح کلاس درس، مدرسه و نظام آموزشی از مطلوبیت برخوردار می باشد؟ پاسخ به این سؤال ها و سؤالهای مشابه مستلزم بهره گیری از ساز و کار ارزشیابی آموزشی می باشد. ارزشیابی آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا تصمیم گیران و دست اندرکاران فعالیت های آموزشی تصویری از چگونگی فعالیت ها به دست آورند، با بهره گیری از این تصویر، از نظام های آموزشی مراقبت بیشتری به اقدام آورند تا در راستای پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه کیفیت نظام های آموزشی ارتقاء یابد (بازرگان، 1383).

ارزشیابی آموزشی کمک می کند نیازهای آموزشی شناسایی گردد، براساس این نیازها، برای نظام های درسی و آموزشی هدف گذاری شده و برنامه های آموزشی مطلوب تدوین گردد. سپس برای شکل گیری هدفها، سازماندهی لازم به اقدام آید و انجام امور هدایت و رهبری گردد (بازرگان، 1383).

گوبا و لینکلن (1989) ارزیابی را توافق کردن در باره ارزش یا شایستگی پدیده های آموزشی می پندارند. بنا بر تعریف پاتون (1997) ارزیابی برنامه عبارت می باشد از گردآوری اطلاعات در باره فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای برنامه به مقصود قضاوت در باره برنامه، بهبود اثربخشی برنامه، و یا اطلاع رسانی برای تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آینده. استافیل بیم و وبستر (1989) ارزشیابی آموزشی را فرایند تعیین، تهیه و فراهم آوردن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در باره ارزش یا اهمیت هدفهای آموزشی برنامه ها، عملیات و نتایج آن به مقصود هدایت تصمیم گیری، پاسخگویی و اطلاع رسانی تعریف می کنند(بازرگان، 1383).

مهمترین کاربردهای ارزشیابی آموزشی به تبیین زیر می باشد:

1- آگاهی دقیق تر نسبت به هدف های یادگیری و نتایجی که بایستی از برنامه ها و فعالیت های آموزشی به دست آید و تصمیم گیری در باره آنها.

2- طرفداری از برنامه ها و فعالیت های آموزشی آغازین و جبرانی برای رفع کمبودها در نیل به هدف های آموزشی و توسعه انسانی؛

3- تقویت تعهد و دلبستگی افراد نسبت به فعالیت های آموزشی و در نهایت پژوهش هدف های آموزشی؛

4- فراهم آوردن زمینه لازم برای ایجاد ساختار، تشکیلات، جو سازمانی و توسعه نیروی انسانی مناسب برای پژوهش هدفها و در نهایت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور؛

5- پاسخگویی نسبت به فعالیت های آموزشی و اطمینان دادن به فرد و جامعه در قالب این فعالیت ها؛

6- اطلاع رسانی در باره فعالیت های آموزشی(بازرگان، 1383).

یکی از جنبه های مورد ارزیابی در نظام های آموزشی، ارزیابی اثربخشی می باشد. مفهوم اثربخشی عبارت می باشد از این که تا چه اندازه بروندادهای مطلوب حاصل شده می باشد. به کمک مفهوم اثربخشی به این سؤال پاسخ داده می گردد که تا چه اندازه برونداد نظام آموزشی از مطلوبیت مورد نظر برخوردار می باشد (بازرگان،
1383).

 

 

 

 

 

1-2- اظهار مسأله

آموزش حرفه ای بخشی از آموزش عمومی می باشد که آموزش کشاورزی زیر شاخه آن به شمار می رود. آموزش کشاورزی از طریق افزایش و تغییر در دانش، بینش و مهارت فراگیران موجب افزایش بهره وری آنان می گردد، هزینه های تولید را کاهش می دهد و فرصت های شغلی بیشتری را برای اشتغال افراد فراهم می آورد. برای توسعه کشاورزی، آموزش به تنهایی کافی نیست اما بدون شک یکی از عوامل مهم و ضروری می باشد. مطالعات و مطالعه های زیادی که در ارتباط با تأثیر آموزش نیروی انسانی در بالا بردن بازده اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی می باشد ( موحد محمدی، 1382).

آدام اسمیت (1976) در کتاب ثروت ملل، توانایی اکتسابی و مفید همه اعضای جامعه را جزئی از سرمایه ثابت قلمداد نموده می باشد. آلفرد مارشال (1920) اقتصادان معروف دیگر معتقد می باشد: با ارزش ترین همه سرمایه ها آن می باشد که در افراد بشر سرمایه گذاری شده می باشد (ارسلان بد، 1370).

مؤسسات آموزشی و مانند دانشکده های کشاورزی تأثیر کلیدی در آموزش نیروی انسانی ماهر تأثیرگذار در طریقه توسعه کشاورزی هر کشوری اعمال می کنند. بدیهی می باشد اکثر صاحب نظران آموزش کشاورزی عقیده دارند فعالیت های آموزشی در سطح دانشکده های کشاورزی بایستی توام با کار عملی در سطح مزرعه باشد و یادگیری از طریق اقدام مورد تأکید قرار گیرد زیرا که آموزش های عملی بیش از سایر روش های آموزش در یادگیری یا تغییر نسبتاً پایدار رفتار بالقوه فرد موثر می باشد. این به آن دلیل می باشد که آموزش های عملی مانند عملیات کشاورزی- مبتنی بر تجربه یعنی تأثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر می باشد یعنی فرد از محیط (مزرعه) تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد. در برخورد فرد با محیط برای یادگیری، اعضای حسی، دستگاههای عصبی، تجربه های قبلی، تمایلات و گرایش ها و هدفهای یاد گیرنده تأثیر مؤثری به
عهده دارند. در واقع کل شخصیت فرد در تمام ابعاد خود در آفریند تعامل قرار می گیرد و تغییر پیدا
می کند( شعبانی، 1371).

در طی آموزش های عملی کشاورزی در سطح مزرعه، در حقیقت شرایطی برای یادگیری و تغییر رفتار دانشجویان فراهم شده می باشد به گونه ای که آنان فعالیت های مختلفی را انجام داده و شرایط متعددی را تجربه می کنند با این حال که یک نکته مهم در آموزش های عملی کشاورزی همواره این بوده می باشد که آیا شرایط ایجاد شده مطلوب بوده می باشد یا نه؟ آیا دانشجویان با کسب تجارب و انجام فعالیت های تعیین شده در سطح مزرعه به هدف های آموزشی رسیده اند یا نه؟ به بیانی دیگر اندازه شکل گیری اهداف پیش بینی شده درس عملیات کشاورزی (اثربخشی) چقدر می باشد؟ در راستای پاسخ به این سؤالات و سؤالاتی از این قبیل پژوهش حاضر با موضوع مطالعه اندازه اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد شکل گرفته می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

مؤسسات آموزش کشاورزی و مانند دانشکده های کشاورزی تأثیر مهمی در فرآیند توسعه کشاورزی اعمال می کند که از مهمترین آن تربیت افرادی می باشد که دارای شایستگی کافی در زمینه ارائه خدمات توسعه روستایی و کشاورزی نظیر ترویج کشاورزی، پژوهش و آزمایش، تأمین نهاده ها، ایجاد بازاریابی، اعتبارات، تعاونی ها و نظایر آن می باشند. از آنجا که احتمالاً اکثر دانشجویان دانشکده های کشاورزی به گونه مستقیم و غیرمستقیم درگیر کار با مردم روستایی خواهند گردید صاحب نظران آموزش های حرفه ای کشاورزی مؤکداً توصیه می نمایند تربیت دانشجویان کشاورزی بایستی واجد چهار ویژگی باشد، اول این که آموزش بایستی
حتی الامکان با فرصت های اشتغال و شرایط مناطق روستایی متناسب و مرتبط باشد، دوم این که آموزش بجای محور قرار دادن مطالب آموزشی یا تولیدات، بایستی مردم را محور قرار دهد و سوم این که در نظر داشتن آگاهی از جنبه های اقتصادی- اجتماعی زندگی روستایی همراه با بهاء دادن به تأثیر کشاورزی در اقتصاد روستا را مدنظر قرار دهد و به عنوان مهمترین ویژگی آموزش کشاورزی به جای نظری بایستی عملی و کاربردی بوده، یادگیری از طریق اقدام مورد تأکید قرار گیرد(یغما، 1374).

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :111

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***