جستجو در سایت :   

گرایش:ترویج

عنوان:مطالعه اثربخشی دوره های آموزشی درارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی دراستان لرستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (C.S .M )

رشته ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان:

مطالعه اثربخشی دوره های آموزشی درارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی دراستان لرستان

استاد راهنما:

جناب آقای دکترسعید غلامرضایی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترسید ابوالفضل جوادیان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه :

چکیده                                              1

فصل اول کلیات پژوهش                               

1-1- مقدمه                                         3

1-2- اظهار مسئله                                    4

1-3- ضرورت انجام پژوهش                             9

1-4- سوالات پژوهش                                   10

1-5- اهداف پژوهش                                   10

1-5-1- هدف کلی پژوهش                               10

1-5-2- اهداف فرعی پژوهش                            10

1-6- محدوده های پژوهش                              11

1-6-1- محدوده موضوعی                               11

1-6-2- محدوده زمانی                                11

1-6-3- محدوده مکانی                                11

1-7- محدودیتهای پژوهش                              11

1-8- تعاریف                                       12

مطالعه اثربخشی                                     12

1-9- مراحل (نقشه) پژوهش                            13

 

فصل دوم مبانی نظری پژوهش                          

2-1- مقدمه                                         15

2-2-بیمه                                           15

بیمه و انواع آن                                    15

تاریخچه بیمه در جهان و ایران                       16

منابع حقوقی بیمه در ایران                          16

تکنیک بیمه                                         17

تأثیر بیمه در زندگی                                  17

بیمه اتکایی                                        18

تأثیر بیمه در کشاورزی                                18

بیمه محصولات کشاورزی در جهان                        19

بیمه محصولات کشاورزی در ایران                       20

چگونگی برخورداری از خدمات بیمه محصولات کشاورزی       23

کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی                       23

مراحل عملیات بیمه محصولات کشاورزی                   23

عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی                   25

کشاورزی غرامتی                                     26

راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی                       26

2-3- آموزش                                         28

ترویج                                              28

2-3- اثربخشی                                       30

2-3-1- تفاوت اثربخشی با کارایی و بهره وری          30

بهره وری                                           30

2-3-2- اهمیت تاثیر                              32

2-3-3- انواع اثربخشی                               33

2-3-4- تاثیر برنامه های آموزشی                  34

2-3-5- ضرورت تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی      35

2-3-6- معیارهای سنجش تاثیر                      37

2-3-7- شاخص های اثربخشی دوره های آموزشی              39

2-3-8- عوامل موثر در اثربخشی                       42

2-3-9- مدل‌های اثربخشی سازمانی                      43

2-7- مطالعه پیشینه پژوهش                            50

پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور            50

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور            52

2-8مدل نظری پژوهش                                  54

فصل سوم روش پژوهش

3-1- مقدمه                                         56

3-2- روش پژوهش                                     56

3-3- فرضیه های پژوهش                               57

3-4- متغیرهای پژوهش                                58

3-9- روش جمع آوری اطلاعات                           60

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1- مقدمه                                         63

4-2- آمار توصیفی                                   63

4-3-1- توصیف همبستگی بین متغیرهای پژوهش و اثربخشی دوره های آموزشی                                             74

4-3-2- آزمون t                                     74

4-3-3- آزمون F                                     75

4-3-4- معادله رگرسیون گام به گام                     76

فصل پنجم اختصار، بحث و پیشنهادها

5-1- مقدمه                                         79

5-2- آمار توصیفی                                   80

5-3- آمار استنباطی                                 81

5-4- پیشنهاد ها                                    83

پیشنهادهای پژوهشی:                                 85

منابع                                              86

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر برای تعیین اثربخشی دوره های آموزشی در ارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان لرستان انجام گرفته می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری 90 نفر بوده می باشد که تعداد 82 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه­ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید و پایایی آن با بهره گیری از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 0.91 محاسبه گردید. با در نظر داشتن نتایج پژوهش، بین متغییرهای برنامه آموزشی، محتوی آموزشی، امکانات آموزشی، روش آموزشی، ویژگی آموزشگر و درآمد با اثربخشی دوره های آموزشی ارتباط مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان هست. بر اساس نتایج آزمون t بین مقایسه میانگین اثربخشی دوره های آموزشی در ارتباط با تاهل، جنسیت و وضعیت استخدامی اختلاف معنی­داری وجود ندارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از رگرسیون، 4/72 درصد از تغییرات مربوط به اثربخشی دوره های آموزشی توسط سه متغیر مطلوبیت روش آموزشی، ویژگی آموزشگر و مناسب بودن محتوی آموزشی تبیین می­گردد.

کلید واژه ها: اثربخشی دوره های آموزشی، کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی، استان لرستان

 

 

 


 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 


1-1- مقدمه

آموزش مقدمه و وسیله ای برای آغاز بلوغ فکری، تعمق قدرت تفکر و تحلیل های ذهنی در افراد می باشد (بساکت و مارسیک، 1992). آموزش ابزاری استراتژیک برای تحول اجتماع، توسعه اقتصادی و سازندگی جامعه می باشد آموزش، اثر بخش ترین سازوکار جامعه برای مقابله با بزر گترین چالش قرن حاضر یعنی توسعه می باشد. توسعه به بشر­های کلی­نگری که دارای تفکر سیستمی و بینشی فرا رشته­ایی و همچنین آگاه و خلاق باشند، نیاز دارد که تنها از طریق آموزش همه­جانبه می توان به آن دست پیدا نمود. فراهم آوردن دانش و مهارت­های مورد نیاز نیروی کار آتی، یکی از مستقیم­ترین و بدیهی ترین راه­هایی می باشد که آموزش می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. از طرف دیگر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای نیرو های انسانی ماهر و کارآزموده جهت ورود به بازار کار از مهم ترین اقدامات و پیش بینی هایی می باشد که دولت مردان و برنامه ر یزان کشورها بایستی جهت پیشبرد برنامه های توسعه خود اعمال نمایند. کشوری که نتواند مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره­برداری کند، نخواهد توانست هیچ چیز را توسعه دهد (برند، گلن ای، 1381).

با در نظر داشتن ضرورت تناسب برنامه های آموزشی با دنیای در حال تحول و تکامل امروز، لزوم توسعه پویا و ارتقای نیروی انسانی هست، که مستلزم آموزش مستمر و مادا مالعمر می باشد. آموزش مستمر شامل تحصیل مداوم معلومات و دانش، کسب تجربیات افراد مختلف متناسب با شیوه زندگی و اشتغال می باشد که موجب تحول الگوهای آینده رفتار آدمی می گردد (شهبازی، 1372).

پس در این فصل کوشش شده می باشد مسئله پژوهش، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، روش اجرایی پژوهش، محدوده های پژوهش، محدودیت های پژوهش و تعاریف عملیاتی پژوهش به گونه کامل تبیین و مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 

 

1-2- اظهار مسئله

فرآورده‌هاى کشاورزى اعم از محصولات زراعى و دامى که اصطلاحاً به آنها تولیدات کشاورزى اطلاق مى‌گردد، در شروع کار به‌خاطر تأمین اساسى‌ترین کالاهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى مهم می باشد. در کنار این امر همان‌گونه که تجربه برخى کشورها مثل استرالیا و کانادا نشان مى‌دهد بخش کشاورزى را مى‌توان به‌عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در نظر گرفت. به علاوه کشورهاى توسعه‌یافته با در دست گرفتن سهم عمده‌اى از تولید و تجارت محصولات کشاورزى (مثل غلات) در سطح جهان توانسته‌اند علاوه بر دستیابى به ارز قابل توجه در هر سال، از نظر اقتصادى و سیاسى نیز بر سایر جوامع تسلط یابند. این در حالى می باشد که در بسیارى از کشورهاى دیگر که بخش عمده‌اى از جمعیت فعال آنها در بخش کشاورزى می باشد سالیانه مبالغ عمده‌اى بابت واردات این محصولات اختصاص مى‌یابد. به‌خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در جوامع اخیر معمولاً بالاتر از سایر کشورها می باشد و پس تأمین غذاى جمعیت رو به افزایش غالباً به‌عنوان یک مسئله جدى قلمداد مى‌گردد (خواجه‌پور، 1380).

کشاورزان در جریان فعالیت‌های کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه‌اند و برای اجتناب از خسارت‌های ناشی از این خطرها به کمک‌های دولت یا سایر روش‌های جبران خسارت نیاز دارند.بازار بیمه می‌تواند راه حلی مناسبی برای‌ تثبیت محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان باشد.مسئلهء اساسی در بیمه‌ محصولات کشاورزی خطرهایی می باشد که بایستی پوشش داده شوند.در این مقاله‌ ریسک‌های بیمه‌پذیر در بخش کشاورزی،امکان دسترس کشاورزان به‌ پوشش‌های کامل بیمه‌ای و مسئله توانایی مالی آنها برای خرید بیمه‌نامه مناسب، تأثیر دولت‌ها در شکل‌گیری ساختار بیمه کشاورزی و نیز موضوع مهم دسترس‌ به پوشش‌های بیمه اتکایی برای حوادث فاجعه‌آمیز مطالعه شده می باشد. در این مقاله نشان داده شده می باشد که ناآگاهی کشاورزان از بیمه و توان مالی‌ اندک کشاورزان و نیز دسترس نداشتن آنان به پوشش‌های کامل بیمه‌ای‌ ضرورت دخالت دولت در این امر به ویژه تأمین بخشی از حق بیمه و خسارت‌ و نیز ارائه پوشش یا تأمین مالی خسارت‌های فاجعه‌آمیز را اجتناب‌ناپذیر می کند(همتی،1384).

نگاهی به برنامه‌های بیمه کشاورزی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بیشتر این نهادها یا متعلق به دولت می باشد یا امور آنها را دولت اجراء می کند و کشور ما، نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی تحولات اخیر در زمینه کوچک کردن دولت و واگذاری پروژه‌های مختلف به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات به بخش غیردولتی و نتیجه‌بخش غیردولتی و نتیجه‌بخش بودن آن در بسیاری از موردها اغماض‌ناپذیر می باشد. در کشاورزی هم حضور بخش غیردولتی در مورد هایی کارساز نشان داده شده می باشد، اما در زمینه بیمه محصولات کشاورزی چطور؟ نتایج پژوهش‌ها گویای این نکته‌اند که سازمان‌های خصوصی می‌توانند یک تأثیر اساسی در تشویق و پیشرفت تغییرات تکنولوژی ایفاء کنند. لیکن این سازمان‌ها اشتیاق بیشتری جهت تمرکز فعالیت‌های خود بر کشاورزان بزرگ و عمده مالکان دارند. این موضوع، تدوین خط‌مشی‌های ابتکاری از جانب دولت در راستای کنترل و محدود کردن فعالیت‌های نامناسب بخش خصوصی را امری ضروری جلوه می‌دهد(زمانی‌پور، ۱۳۷۹).

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می گردد. پس بهبود بهره وری نیروی انسانی بایستی یکی از اهداف مهم هر سازمان و یا نهاد تلقی شده و برای آن برنامه ریزی دقیق و صحیحی را تدارک دید. مانند عواملی که بر بهره وری نیروی انسانی مؤثر می باشد، آموزش می باشد(میرزایی اهر نجاتی و همکاران، 1390).

سازمان ها و شرکت های امروزی به خوبی دریافته اند که آن چه در راه آموزش منابع انسانی صرف می کنند، به زودی در عملیات و دستاوردهای سازمانی انعکاس خواهد پیدا نمود(سوانسون و هولتون، 2009). نتایج تحقیقات نشان می دهد که آموزش کارکنان بر توجه ها(ساهینیدیس و بوریس، 2008)، رضایت شغلی(اشمیت، 2007)، روش انجام کار(اکوینس و کرایر، 2009)، تعهد(مک کیب و گاراوان، 2008)، روابط و رفتار سازمانی(باکلی و کیپل، 2007) و به گونه کلی بر عملکرد انسانی اثر می گذارد. تقریبا همه منابع موجود که بر اثرات آموزش به شکل گیری سرمایه انسانی تاکید دارند، باور کرده اند که آموزش می تواند اثر کاری فرد را افزایش دهد؛ توانایی تخصیص یعنی بهره گیری به اندازه و به جا از منابع را بهبود بخشد؛ و نو آوری و ابتکار او را ارتقاء دهد(شولتز، 1983؛ عماد زاده، 1378؛ فگین و مک کان، 2009؛ متوسلی و آهنچیان، 1381).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:فون حشرات زیان آور گندم در استان مازندران و بررسی مقدماتی زیست شناسی سوسک برگخوار غلات

آموزش تجربه ای می باشد مبتنی بر یادگیری که به مقصود ایجاد تغییرات نسبتاٌ ماندگار در فرد انجام می شود تا او بتواند توانایی خود را برای بجای آوردن کارها بهبود بخشد(میرزایی اهر نجاتی و همکاران، 1390). مانکین (2001) بهسازی منابع انسانی را سیستم بازخوردی می داند که سازمان ها از طریق آن به توسعه شغلی و سازمانی اقدام می کنند. شواهد زیادی در دست می باشد که نشان می دهد بهسازی کارکنان فرایندی می باشد که از طریق آموزش انجام می گردد(گراگلیس، 2007؛ سیمونین و ازمیر، 2009). با وجود این به رغم ارزش استراتژیک آموزش در بهسازی منابع انسانی و توسعه سازمان، هر نوع آموزش و با هر کیفیت، به چنین نتایجی دست نمی یابد. در هر مرحله از پیدایش برنامه و شکل گیری آن در اقدام، امکان بروز آفت ها یا خطاهایی هست که در این صورت مهم ترین پیامد برنامه را به چیزی تبدیل خواهد نمود، که در وجه مقابل آن چیز که از آموزش امید می رفته می باشد: یعنی منابع کمیاب سازمانی را هدر می دهد، وقت کاری کارکنان را می گیرد و نسبت به اثر برنامه های آموزشی بد بینی به وجود می آورد. یک دلیل این امر آن می باشد که در دوره های آموزشی همه هدف ها شکل گیری نمی یابد(دونا، 2009)، یعنی اثربخشی آن صد در صدی نیست، اما از مدیران انتظار می رود که برای ارتقاء سطح تاثیر کوشش کنند. پس، بدیهی می باشد که جستجو برای یافتن راهکارهای ارتقاء تاثیر دوره ها، یک موضوع چالشی برای مدیران می باشد و اطمینان به تاثیر برنامه های آموزشی کارکنان موضوع حساس و جالب توجهی می باشد.

از سوی دیگر، بخش کشاورزی به لحاظ ویژگی های ساختاری و تأثیر بارزی که در فرآیند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور می باشد. اما بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با طبیعت دارد، آسیب پذیرترین بخش اقتصادی می باشد. این بخش به لحاظ ویژگی های ساختاری و تأثیر بارزی که در فرآیند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور می باشد. استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی، وجود منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصولات از دیگر مزیت های این بخش می باشد. کشاورزی برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی بطور دائم مواجه با مسایل ناشناخته و غیرقابل پیش بینی طبیعی می باشد و عمده ترین مشخصه آن ارتباط مستقیم با طبیعت می باشد. این امر به آن معناست که با پیش آمدن شرایط نامساعد طبیعی، کشاورزی با کاهش تولید و بازده محصول روبرو خواهد بود، این امر نه تنها درآمد کشاورز را کاهش خواهد داد بلکه با بروز مکرر آن قدرت سرمایه گذاری مجدد از طرف کشاورز و باغدار سلب خواهد گردید. پس درمیان مساعدت ها و کمک های متعدد دولت در هنگام وقوع چنین وضعیتی، بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مؤثرترین عواملی می باشد که می تواند کشاورز و محصول او را پیش روی سوانح و بلایای طبیعی به نحو مطلوب طرفداری کند (فرجی و میردامادی، 1385).

اما اجرای چنین امر مهمی در نظام کشاورزی یک کشور نیاز به آموزش و ارتقاء سطح آگاهی افراد، کشاورزان و باغداران دارد. در این بین فعالیت های ترویجی و روش های متنوع آن در جهت پذیرش کشاورزان و باغداران از کارکرد و فرآیند بیمه تأثیر اساسی پیدا می کند. از آنجائیکه بیمه در کشور های در حال توسعه مانند ایران نیاز به برنامه های توجیهی گسترده دارد و بیمه محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان بسیار جوان بوده و هنوز در جامعه روستایی نهادینه یا درونی نشده می باشد، اهمیت و تأثیر امنیت سازی آن برای کشاروزان از بعد،تأمین کنندگی، اقتصادی و روانشناختی مشخص می گردد. بیمه نبودن محصولات کشاورزی و پائین بودن سطح امنیت مالی، کشاورز را در تصمیم گیری دچار دوگانگی کرده و موجب هدر رفتن منابع می گردد. پس بیمه علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی خاصی را نیز دربر دارد(نوری سعید، 1378).

امروزه با در نظر داشتن اهمیت غذا در تغذیه جمعیت رو به رشد جهانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای یافته می باشد، در نتیجه واحدهای تولید محصولات کشاورزی تخصصی تر اقدام می کنند و محصولات کشاورزی به عنوان یک کالای تجارتی تلقی می شوند. به همین مقصود صنعت بیمه محصولات کشاورزی به نحو فزاینده ای اهمیت پیدا کرده و به عنوان یک ابزار حمایتی از منابع مالی سرمایه گذاران بخش کشاورزی هنگام حوادث قهری و بلایای طبیعی به شمار می رود. این صنعت در کشورهایی زیرا ایالات متحده آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا بیش از صد سال فعالیت داشته و در سطح دنیا پیشرو بوده می باشد. تجربیات جدیدتری هم در برزیل، آرژانتین و اروگوئه در این زمینه بدست آمده می باشد. در این کشورها بیمه با جبران خسارات مالی ناشی از تگرک و آتش سوزی آغاز شده و سپس موردها دیگری را در برنامه گنجانیده اند. در بعضی از کشورها مثل سوئیس، شبکه پوشش بیمه محصولات کشاورزی بسیار گسترده تر بوده و اغلب خطرات تهدید کننده را در بر می گیرد(کرباسی، 1380). اکنون بیمه محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورهای آسیایی و مانند جمهوری اسلامی ایران اجرا می گردد و یکی از راه های عمده کاهش نوسانات درآمدی بهره بردار می باشد. با این حال پذیرش بیمه محصولات کشاورزی تابع عوامل گوناگونی می باشد که بدون آگاهی از آنها احتمال جلب مشارکت مناسب بهره برداران کشاورزی در این برنامه اندک می باشد(فرجی و میردامادی، 1385).

از آنجائی که بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای جدید برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته می باشد، و با در نظر داشتن تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال 1363، اما استقبال از بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی کمتر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته می باشد. از سوی دیگر به اعتقاد اکثر آگاهان و صاحبنظران، یکی از اساسی ترین راهکارهای آگاه سازی عمومی و اطلاع رسانی وسیع در بین جامعه بهره بردار کشاورزی، بهره گیری از آموزش های غیررسمی و به اصطلاح ترویجی و بهره مندی از راهکارها و ابزارهای متنوع این عرصه می باشد که می تواند موجب گسترش و توزیع پیام های بیمه ای پیرامون چگونگی برخورداری صحیح از خدمات بیمه نزد مخاطبین خود گردد. بر همین اساس ارائه آموزش های لازم به کشاورزان از یک سو و کارگزاران بیمه از سوی دیگر اهمیت دو چندانی پیدا می کند. با اجرای برنامه های آموزشی – ترویجی و با توزیع جغرافیایی مناسب این برنامه ها می توان سطح آگاهی بهره برداران و فعالان امور بیمه کشاورزی را افزایش داد. همچنین تواناسازی کارگزاران بیمه کشاورزی از طریق ایجاد فرصت های آموزشی مناسب و اثربخش، به مقصود ارتقاء سطح مطلوبیت خدمات بیمه ای، علاوه بر بهبود کیفیت خدمات بیمه ای، بواسطه تأمین نیازهای اطلاعات شغلی و ایجاد فرصت های مهارت آموزی حرفه ای و شغلی آنان می تواند تأثیر بسیار ارزنده ای را در تثبیت موقعیت این عوامل اجرایی در عرصه خدمات بیمه کشاورزی اعمال نماید. بی شک رشد و توسعه فعالیت های آموزشی در ابعاد مختلف بدون بهره برداری از پتانسیل موجود از قبیل مراکز آموزشی، نیروهای متخصص و امکانات آموزشی بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر نمی باشد. با عنایت به گستردگی جغرافیایی اراضی کشاورزی و سطوح فرهنگی مختلف لزوم بهره گیری از امکانات بالقوه محلی و بومی به مقصود اشاعه فرهنگ بیمه و ارائه آموزش های متناسب با سطح مواد و فرهنگ بهره برداران ضروری گویا. از این رو،  تأثیر آموزش و ترویج در پذیرش نوآوری ها مانند بیمه محصولات کشاورزی انکارناپذیر می باشد. پس پژوهش حاضر به دنبال مطالعه اثربخشی دوره های آموزشی در ارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان لرستان می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :101

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***