جستجو در سایت :   

عنوان:مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  -Capsicum annuum.L-با بهره گیری از صفات مورفولوژیکی در شهرستان ارومیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

بسمه تعالی

دانشگاه لرستان

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی مهندسی تولیدات گیاهی (علوم باغبانی)

عنوان پایان‌نامه

مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل –Capsicum annuum.L-با بهره گیری از صفات مورفولوژیکی در شهرستان ارومیه

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تولیدات گیاهی-گرایش اصلاح گیاهان باغبانی

زمستان 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مطالب                                                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه وکلیات 2

اهداف پژوهش 4

فرضیه 4

1-1- تاریخچه و منشأ فلفل 4

1-2- مشخصات گیاه‌شناسی 5

1-3- ارزش غذایی و دارویی 7

1-4-اهداف و برنامه‌های اصلاحی 8

1-5- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت 8

1-6- تولید فلفل در جهان 8

1-7- تولید فلفل در ایران 9

2-1- مطالعه اهمیت تنوع ژنتیکی 12

2-1-1- نشانگرهای مورفولوژیکی (ظاهری) 14

2-1-2- نشانگرهای سیتوژنتیکی 15

2-1-3- نشانگرهای مولکولی 15

2-2- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی 15

2-3- تجزیه خوشه‌ای 16

2-4- انواع روش‌های تجزیه خوشه‌ای 17

2-4-1- روش مراتبی 17

2-4-2- روش تجزیه‌ای 17

2-5- ضریب همبستگی 18

2-6- تجزیه علّیت 18

فصل دوم: مطالعه و مرور منابع 20

2-8- مطالعه تنوع ژنتیکی فلفل در ایران 27

فصل سوم: مواد و روش‌ها 29

3-1- موقعیت و مشخصات محل اجرای آزمایش 29

3-2- مواد گیاهی فلفل 29

3-3- آماده‌سازی زمین و مواد آزمایشی 31

ج). خزانه و نشاکاری: 31

د). زمان نشاکاری: 31

ه). چگونگی کاشت نشا: 31

3-4- عملیات زراعی 31

3-5- صفات مورفولوژیکی 32

3-7- روش اندازه‌گیری 33

3-6- صفات فیزیولوژیکی: 35

3-8- تجزیه و تحلیل‌های آماری 37

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین 37

اجزای واریانس و ضرایب تغییرات 37

3-9- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی 37

3-10- تجزیه خوشه‌ای 38

3-11- تجزیه علّیت ژنتیکی 38

فصل چهارم: نتایج و بحث 39

4-1-1- خصوصیات عادت رشد و عادت شاخه‌دهی 41

4-1-2- خصوصیات برگ، ساقه و موقعیت جام گل 41

4-2- نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین 43

4-3- آماره‌های توصیفی صفات مورد مطالعه 49

4-4- وراثت‌پذیری 50

4-5- همبستگی 52

4-6- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی 56

4-7- تجزیه خوشه‌ای 57

4-8- رگرسیون گام به گام 60

4-9- تجزیه علّیت ژنتیکی 60

4-5- نتیجه‌گیری کلی 63

4-11- پیشنهادات 65

4-12- منابع 66

 

 

فهرست جداول

جدول 1-1- سطح زیر کشت، اندازه تولید و متوسط عملکرد فلفل 9

جدول 3-1- کد و نام ژنوتیپ­های فلفل 30

جدول 3-2- صفات اندازه‌گیری شده و علامات اختصاری آن‌ها 32

جدول 3-3- توصیف نامه صفات مطالعه‌شده 36

جدول 4 –1- صفات توصیفی فلفل 42

جدول 4-2- تجزیه واریانس ویژگی‌های مورفولوژیکی 45

جدول 4-3- مقایسه میانگین ویژگی‌های مورفولوژیکی 46

جدول 4-4- مقادیر آماره­های توصیفی صفات 50

جدول 4-5- برآورد اجزای واریانس، ضریب تنوع و توارث­پذیری 52

جدول 4-6- ضرایب همبستگی بین صفات 55

جدول 4-7- نتایج مربوط به مؤلفه‌های اصلی 57

جدول 4-10- نتایج تجزیه علیت با بهره گیری از رگرسیون گام ‌به ‌گام 62

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1- اندازه تولید. 10

نمودار 1-1- سطح زیر کشت. 10

نمودار 1-2- عملکرد فلفل . 11

نمودار 1-3- اندازه تولید فلفل. 11

شکل 4-1- نمودار دندوگرام. 60

شکل 4-2- شکل شماتیک تجزیه علیت. 63

 

   

 


چکیده

فلفل با نام علمی (L. Capsicum annuum) Pepper، مانند مهم‌ترین سبزیجات به شمار می‌رود که علاوه بر مصارف غذایی، دارای مصارف دارویی نیز می­باشد. آزمایش حاضر به مقصود مطالعه تنوع مورفولوژیکی و تعیین خصوصیات 42 ژنوتیپ فلفل با بهره گیری از صفات مورفولوژیکی در مرکز تحقیقات آذربایجان غربی انجام گردید. تجزیه واریانس داده­ها بر اساس طرح لاتیس مستطیل 6*7 در 6 تکرار با بهره گیری از نرم‌افزارهای SAS، SPSS و MINITAB انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ها برای ویژگی‌های مورفولوژیکی نشان داد که بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه، در سطح احتمال 1% اختلاف‏‏‏ معنی­داری وجود داشت. بعضی از صفات مانند طول ساقه، ضخامت دیواره میوه، فتوسنتز و ارتفاع گیاه دارای ضریب تغییرات بالا در بین ژنوتیپ‌ها می‌باشند. بیش­ترین اندازه وراثت­پذیری مربوط به طول میوه، عرض میوه، ضخامت دیواره میوه، طول دم میوه، وزن تر و خشک میوه و عملکرد بود و کم­ترین مقدار وراثت­پذیری به فتوسنتز خالص، ارتفاع گیاه و پهنای چتر میوه اختصاص داشت. در مطالعه همبستگی صفات کمی، بیش‌ترین همبستگی بین وزن تر میوه با وزن خشک میوه (**958/r=)، و وزن تر میوه با ضخامت دیواره میوه **834/r=)، به دست آمد. بر اساس نتایج تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، حدود 95 درصد از واریانس کل در بین ژنوتیپ­ها توسط 10 مؤلفه اول توجیه گردید. گروه‌بندی صفات مورفولوژیک 42 ژنوتیپ فلفل، با بهره گیری از تجزیه خوشه‌ای نشان داد نمودار دندوگرام به 3 خوشه و هر خوشه به 3 زیر خوشه تقسیم شده می باشد. ژنوتیپ­های ارومیه، لردگان و اورفای ترکیه در تجزیه خوشه­ای دارای عملکرد بیشتری نسبت به بقیه ژنوتیپ­ها بودند. نتایج تجزیه علیت ویژگی‌های مورفولوژیکی نشان داد که وزن خشک تأثیر مستقیم و مثبت بالایی در عملکرد دارد. به گونه کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر وجود اختلاف و تنوع بین ژنوتیپ­های مورد ارزیابی از لحاظ ویژگی‌های مورد مطالعه بود که کار گزینش ژنوتیپهای برتر از این طریق را بهبود می‌بخشد. این امر بر قابل‌دسترس بودن این منابع ژنتیکی برای برنامه‌های اصلاحی آینده، گروه‌‌بندی و تفکیک ژنوتیپ‌های فلفل نیز، کمک می­نماید.

کلمات کلیدی: تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیکی، عملکرد، فلفل، همبستگی.

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

مقدمه وکلیات

فلفل یک گیاه با ارزش از خانواده Solanaceae می باشد که تنوع وسیعی از نظر شکل میوه و تندی دارد و بر اساس شرایط آب و هوایی ممکن می باشد یک ساله یا چند ساله باشد یعنی در صورت وجود سرما به صورت گیاه یک ساله رشد می­کند (بکینقام و سیمور[1]، 1984). فلفل در بیشتر کشورهای دنیا کشت می گردد و اندازه مصرف آن برای بهره گیری‎های ادویه‎ای و به عنوان سبزی از سال 199۴ تا به امروز بیش از 21% افزایش داشته می باشد (بوسلند و وتاوا[2]، 1999).

اهمیت این گیاه بر اساس خاصیت اشتهاآور، هضم غذا، مقدار کاروتن و به ویژه ویتامین ث آن می باشد. مقدار ویتامین ث در میوه‌های نارس 60 تا 70 و در رسیده بین 120 تا 140 میلی­گرم در 100 گرم میوه تازه می باشد، کاروتن و ویتامین ث این گیاه در تنظیم فشارخون موثرند. نیاز بدن بشر به ویتامین ث یک نیاز ضروری می‌باشد و نیاز ویتامین ث بشر بالغ، روزانه 45 تا 80 میلی‌گرم می‌باشد و حدود 60 درصد این ویتامین از طریق مصرف سبزی و میوه تأمین می گردد (پیوست، 1388).

تعیین اندازه تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ، گام اساسی و مهمی در انتخاب صحیح والدین برای ادامه برنامه­های اصلاحی در نسل­های بعدی خواهد بود. در بیشتر مواقع لازم می باشد قبل از انتخاب برای صفت خاصی، آن را به اجزاء دیگری تقسیم نمود و این اجزاء از نظر چگونگی توارث پذیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. از آنجا که همواره عملکرد یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحی می باشد، تشخیص اینکه کدام متغیر، بیش‌ترین عامل مؤثر بر تنوع عملکرد ارقام مختلف می باشد، بدون شک کار برنامه‌های اصلاحی و انتخاب نتایج را آسان تر خواهد ساخت (اسکوئن و براوون[3]، 1991).

تنوع ژنتیکی در بحث اصلاح گیاهان مهم می باشد و لازمه بروز هر نوع تغییر در ساختار ژنتیکی گیاهان، وجود تنوع، اطلاع داشتن از سطح و نوع تنوع موجود در ژرم پلاسم می باشد تا بتوان از این تنوع، با در نظر داشتن اهداف اصلاحی مورد نظر بهره برد (وجدانی[4]، 1993).

در زمینه مطالعه تنوع ژنتیکی، نشانگرهای مورفولوژیکی از این نظر که هزینه انجام پایین دارند و نیاز به تکنیک‎های مولکولی یا بیوشیمیایی خاصی ندارند، مورد توجه هستند و کمک شایانی به تحقیقات اصلاحی می‎کنند (فارسی و ذولعلی[5]، 2003). تحقیقات متعددی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی با بهره گیری از صفات مورفولوژیکی انجام شده می باشد (گلتا [6]و همکاران، 2005).

تنوع ژنتیکی، تنوع قابل توارث درون و بین جمعیت‌های موجودات زنده را اظهار می کند (براوون[7]، 1983). انتخاب خصوصیات مطلوب در گیاهان و بهبود آن‌ها برای صفات مورد نظر مستلزم وجود تنوع ژنتیکی کافی درون جمعیت‌ها و یا بین آن‌ها می باشد. از طرفی بهره گیری از تنوع ژنتیکی درون یک جمعیت می‌تواند به عنوان راهکاری مناسب برای مقابله با آسیب‌پذیری ژنتیکی در گیاهان به کار رود، پس، حفظ و یا ایجاد تنوع ژنتیکی برای رفاه حال و آینده‌ی بشر ضروری می باشد (کاننبرگ فالک[8]، 1995). معمولاً تنوع ژنتیکی گیاهان در زمان و مکان تغییر می کند (اسکوئن و براوون،1991).

تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی پیش‌نیاز برنامه‌های اصلاح نباتات و از اجزای مهم پایداری نظام­های بیولوژیکی می‌باشد (سینگ و لبانا[9] ، 1990). آگاهی از تنوع ژنتیکی در گونه­های گیاهی برای انتخاب والدین در راستای حصول هیبریدهای مناسب و پیش‌بینی بنیه هیبریدها به ویژه در گیاهانی که هیبرید آن‌ها ارزش تجاری دارد، مهم می باشد (محمدی و پرسانا ، 2003). ارزیابی تنوع ژنتیکی و اطلاع از شباهت­های ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها باعث سازمان‌دهی موثر مجموعه­های ژرم پلاسمی و افزایش بهره وری از آن‌ها در راستای بهبود ژنتیکی گیاهان می گردد (جلتا و همکاران ، 2005(.

تا همین اواخر ایجاد محصولات بومی، یک ترکیب ضروری و پویای تنوع زیستی کشاورزی بودند که تنها به عنوان منبع صفاتی که می‌تواند در برنامه های علمی اصلاحی و بهبود بهره وری ارقام جدید مورد بهره گیری قرار گیرند ارزشمند شمرده می شدند. مقایسه نشانگرهای مولکولی، همانند ریخت‌شناسی گل و میوه در فلفل ساده‌ترین روش برای مطالعه و کشف ژنوتیپ‌ها و تشخیص تنوع ژنتیکی می باشد. هرچند واکاوی با نشانگرهای مولکولی همانند دی ان آ به وسیله بزرگ بودن تعداد و عدم تأثیر از شرایط محیطی، قابلیت تولید مجدد و بالا سودمند­تر می­باشد پس هدف از تجزیه مورفولوژیکی برای تعیین شباهت بین ژنوتیپ­ها می‌باشد (بالستر و ویسنت[10]، 1998). به همین مقصود نشانگرهای مولکولی در کامل کردن خصوصیات مورفولوژیکی برای تعیین تنوع ژنتیکی قابل‌بهره گیری می‌باشند. همچنین با دسترس داشتن به مراکز تنوع و تغییرات ژنتیکی، برای بهبود و اصلاح محصولات اغلب قابل ‌بهره گیری می‌باشند (گیلبرت[11] و همکاران، 1999).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : نخود زراعی

حفظ ژرم­پلاسم گیاهان از اولین وظایف هر دستگاه تحقیقاتی می باشد. ذخایر ارزشمند ژنتیکی می‌تواند به عنوان ابزار مهمی در اصلاح نباتات مورد بهره گیری اصلاح­گران قرار گیرد. علاوه بر حفظ ژرم­پلاسم داخلی، بهره گیری و معرفی ژرم­پلاسم خارجی می‌تواند برای کارهای اصلاحی و بهره گیری از تنوع ژنتیکی موجود، در آینده مورد بهره گیری قرار گرفته و مهم باشد.

تنوع آب و هوایی بالا در ایران، کشورمان را به عنوان یکی از مراکز مهم انتشار و پراکنش بسیاری از گونه­های گیاهی قرار داده می باشد. پس برنامه­ریزی صحیح به مقصود شناسایی دقیق ذخایر توارثی ملی و طبقه­بندی آن‌ها بایستی مانند اولویت­های اساسی باشد که در سیاست­های کشاورزی کشور در نظر گرفته می­گردد.

از آن جا که افزایش عملکرد همواره از مهم­ترین اهداف برنامه­های اصلاحی در فلفل می باشد، تجزیه علیت عملکرد و تعیین مقادیر معنی­دار واریانس اجزاء عملکرد مشخص خواهد نمود که کدام روش اصلاحی می‌تواند موفقیت­آمیز باشد. تشخیص این­که کدام متغیر، مهم­ترین عامل مؤثر بر عملکرد ارقام مختلف می باشد، بدون شک کار پروسه­های اصلاحی و گزینش نتایج را آسان­تر خواهد ساخت.

اهداف پژوهش

  • مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌های فلفل­های بومی ایران
  • تجزیه علیت عملکرد، تعیین ضرایب همبستگی و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد
  • مطالعه کارایی خصوصیات مورفولوژیکی در متمایز کردن ژنوتیپ‌های فلفل

فرضیه

  • بین صفات مورفولوژیکی و عملکرد اختلاف وجود ندارد.
  • تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های مختلف فلفل وجود ندارد.
  • بین صفات اندازه‌گیری شده هیچ ارتباط‌ای وجود ندارد.
  • خصوصیات مورفولوژیکی قادر به متمایز کردن ژنوتیپ‌ها و مطالعه تنوع ژنتیکی نیستند.

1-1- تاریخچه و منشأ فلفل

فلفل گیاهی بومی مکزیک و آمریکای مرکزی می باشد. تاریخ مصرف این گیاه به 7 هزار سال پیش از میلاد مسیح برمی­گردد، زمانی که سرخ‌پوستان آمریکایی ساکن پرو و مکزیک به عنوان ادویه از آن بهره گیری می­کردند. تا اینکه طی قرون 15 و 16 میلادی، کاشفان آمریکایی این سبزی خوش‌رنگ و نگار را به اروپا و از آنجا به آسیا و آفریقا آوردند و این‌گونه فلفل وارد برنامه غذایی گردید (طباطبایی، 1376). در حال حاضر کشت این گیاه در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در فضای آزاد و در اروپا اغلب در گلخانه و یا زیر پوشش انجام می گردد. تا قرن نوزدهم پرورش انواع تند آن رواج داشت، اما در دهه‌های اخیر کشت انواع شیرین آن که فاقد کاپسایسین[12] می باشد رواج یافته می باشد (پیوست، 1381).

1-2- مشخصات گیاه‌شناسی

یک طبقه‌بندی مطلوب گیاه‌شناسی گونه­ها برای مدیریت مناسب ژنوتیپ­ها ضروری می‌باشد. یک شناسایی نادرست گونه­های نگهداری شده در بانک ژن می‌تواند منجر به از دست دادن ازدیاد و حفاظت ناکافی واریته­ها برای تحویل گم شدگی مواد ژنتیکی به مؤسسات دیگر شده و در نتیجه موجب اتلاف وقت و منابع مالی می گردد (گوتور [13]و همکاران، 2008).

فلفل شیرین با نام انگلیسی (Green papper)، گیاهی می باشد از خانواده بادمجانیان و جنس کپسیکوم و گونه خوراکی آن Capsicum annum می‌باشد (طباطبایی، 1376). جنس‌های فلفل به واسطه صفات مورفولوژیکی یا صفات وابسته شناسایی شده اند. مورفولوژیکی گل شامل رنگ گل، فشردگی کاسه­گل و تعداد گل در هر محور گل، اغلب برای توصیف رده‌بندی گل در فلفل بهره گیری می گردد (اینسه [14]و همکاران، 2009؛ موسکون [15]و همکاران، 2007؛ پیکرسجیل[16]، 1971). فلفل گیاهی می باشد یک ساله که برگ­های آن به صورت ساده، منفرد، بیضی شکل و متناوب روی ساقه قرار دارند. برگ فلفل از نظر اندازه، رنگ و شکل متنوع می باشد. بیشتر برگ­ها می­توانند نرم و بدون کرک و در مورد هایی کرک دار باشند. تعداد روزنه در برگی که در نور خورشید رشد کرده می باشد 120 – 190 روزنه در هر سانتی‌متر مربع و برای برگی که در سایه رشد کرده 35-70 روزنه در هر سانتی­متر مربع می­باشد (اسکاج[17]، 1972). بوته فلفل دارای ساقه محکم ایستاده می­باشد و ارتفاع آن در شرایط معمول مزرعه به 30-50 سانتی­متر می­رسد. ساقه اصلی بعد از پیدایش اولین غنچه گل به دو شاخه و هر شاخه نیز به نوبه خود، بعد از ظهور غنچه گل به دو شاخه تقسیم می گردد. بر همین اساس بوته آن شاخه‌های فرعی زیادی تولید می­کند که به گیاه شکل چتری می­دهد (مبلی و پیراسته، 1377). ریشه­های فلفل­ها فیبری می­باشد و رشد رویشی، اعم از صاف، زبر و برگ‌های ساده بیشتر به صورت فشرده و بیشتر راست تر از گوجه‌فرنگی‌ها هستند (بوسلند و تاوا، 2012).

ریشه‌های این گیاه بیشتر سطحی هستند و به گونه معمول وزن ریشه 10 درصد وزن کل گیاه می­باشد. در گیاهان جوان وزن ریشه نسبت به قسمت هوایی بیشتر می باشد و این نسبت با افزایش سن کاهش می­یابد (بوسلند و تاوا، 2000). ریشه این گیاه به انتقال نشاء بسیار حساس می­باشد و وقتی نشاء از جعبه کاشت منتقل می گردد و یا با یک لایه سخت در مزرعه روبرو می گردد ریشه آن آسیب می­بیند (دلی و تیسن[18]، 1969).

گل‌ها در این گیاه هرمافرودیت و مضربی از 5 می­باشند که دارای 5-7 گلبرگ با طول 10-20 میلی­متر و 10-15 میلی­متر قطر گل می­باشند. گل­ها به صورت منفرد در زاویه شاخه­ها رویش می­کنند (بوسلند و گنزالز[19]، 1994). معمولاً بیش از 100 گل در هر گیاه رشد می­کند (بوسلند، 2000). فلفل گیاهی می باشد خود گرده‌افشان (الارد[20]، 1960) که البته مقداری هم قابلیت دگرگرده افشانی دارد (حدود15%) و در دگرگرده افشانی حشرات تأثیر مهم­تری نسبت به باد دارند (تانکسلی و الیواس[21]، 1984). در اکثر ارقام گل­ها به صورت افقی یا آویزان قرار می­گیرند، پس گرده می‌تواند بر روی سطح کلاله بچسبد. احتمالاً در مزرعه حشرات به انتقال گرده و افزایش میوه بستن کمک می­کنند (شکاری، 1388).

گل فلفل در روز گل دهی، از ابتدای سپیده دم شروع به باز شدن می­کند و بیشتر گل­های جدید در ساعت 8 باز می­شوند. باز شدن بساک­ها عموما با یک تاخیر 1 تا 2 ساعته بعد از باز شدن گل­ها صورت می­گیرد اما در بعضی ارقام گزارش شده می باشد که این وضع تا حدود 4 ساعت بعد از باز شدن گل به تاخیر می­افتد (شکاری، 1388).

میوه فلفل از نظر گیاه‌شناسی سته می باشد و به رنگ­های مختلف دیده می گردد که دارای تعداد زیادی بذر می باشد (پیوست، 1388). گاهی روی یک بوته تمام انواع میوه با حفره­های مختلف دیده می گردد. شکل میوه بسیار متغیر می باشد و به صورت کشیده، نوک تیز، گرد و کروی، مخروطی و یا استوانه­ای نظاره می­گردند. رنگ میوه نارس سبز می باشد و در طی مراحل رسیدن تغییر رنگ داده و در مرحله نهایی رسیدن به رنگ­های زرد، قرمز و یا قهوه­ای ظاهر می گردد (دانشور، 1379). میوه در دمای زیر 16 و بالای30 درجه سانتی‌گراد تشکیل نمی­گردد. وقتی دمای شب بیش از 24 درجه باشد گل­ها ریزش دارند. مناسب­ترین دما برای بالا بردن اندازه گل دهی 16 تا 21 درجه می­باشد. طول دم میوه در رقم­های مختلف فرق می­کند و از 10-20 میلی­متر متفاوت می­باشد. میوه‌های کوچک معمولا دم میوه بلندتری دارند (بوسلند و تاوا، 1999). تشکیل میوه در فلفل با گوجه فرنگی و کدو متفاوت می باشد. به این معنی که در آن‌ها در زمان باز شدن گل شکل تخمدان، شواهد اندکی از شکل نهایی میوه را نشان می­دهد. شکل خوشه­ای تخمدان در زمان گلدهی ممکن می باشد باعث تشکیل یک میوه تخم‌مرغی یا کشیده در فلفل گردد. پس تغییرات در شکل سلول و طرح و اندازه تقسیم سلولی باعث تأثیر عمیقی بر روی اندازه نهایی میوه می گردد (شکاری، 1388).

فل

1 – Beckingham and Seymour

2 – Bosland and Votava

3 – Schoen and brown

4 – Vojdani

5 – Farsi and Zolali

6 – Geleta

1 – Brown

2 – Kannenberg and Falk

3 – Sing and Labana

5 – Ballester and Vicente

[11] – Gilbert

[12] – Capsaicin

[13] – Gotor

[14] – Ince

[15] – Moscone

[16] – Pickersgill

[17] – Schoch

[18] – Deli, J. and Tiessen

[19] – Gonzalez

[20] – Ellard

[21] – Tanksly and Elivas

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :96

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***