جستجو در سایت :   

گرایش:تغذیه دام

عنوان:مطالعه تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر اظهار ژن موسین در جوجه های گوشتی

 

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.S.C )

رشته مهندسی کشاورزی – گرایش تغذیه دام

عنوان:

مطالعه تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر اظهار ژن موسین در جوجه های گوشتی

استاد راهنما:

دکتر علی نوری امام زاده

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا سیدآبادی

زمستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2-اهداف پژوهش.. 5

فصل دوم:ادبیات و پیشینه.. 6

2-1- اهمیت گیاهان دارویی: 7

2-1-1-گیاهان دارویی و ادویه ها به عنوان محرک های اشتها و هضم غذا   9

2-1-2-اثر گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی.. 11

2-1-3- اثر گیاهان دارویی بر عملکرد.. 12

2-1-4- اثر گیاهان دارویی بر کیفیت و سلامت گوشت لاشه.. 15

2-1-5- اثر گیاهان دارویی بر مورفولوژی دستگاه گوارش.. 16

2-1-5- مرزن جوش.. 17

2-1-6- سنبل کوهی) سنبل الطیب).. 18

2-2-موسین.. 18

2-2-1-ساختمان موسین.. 18

2-2-2-سنتز و ترشح موسین.. 21

2-2-3 عوامل موثر بر سنتز و ترشح موسین.. 22

2-2-4 ترکیب شیمیایی جیره.. 23

2-2-5- ناقلین بیولوژیک.. 24

2-2-6- فلور میکروبی.. 25

2-2-7- اثر مصرف خوراک بر ترشح موسین.. 25

2-2-8- وظایف موسین.. 26

2-2-9- ژن کدکننده موسین.. 28

2-3-واکنش رونویسی معکوسRT-PCR.. 30

2-3-1-تکنیک Real Time PCR.. 31

2-3-1-1-روشهای مختلف Real-Time PCR.. 32

2-3-1-1-1- SYBR Green I. 32

2-3-1-1-2- پروبهای هیدرولیزی.. 34

2-3-1-1-3- پروبهای هیبریداسیونی.. 35

2-3-1-1-4- پروبهای سنجاق سری.. 36

2-3-1-2-مفاهیم PCR Real–Time. 37

2-3-1-2-1-نمودار تکثیر.. 37

2-3-1-2-2-فلورسانس آستانه.. 38

2-3-1-2-3- سیکل آستانه.. 38

2-3-1-2-4- منحنی استاندارد.. 39

2-3-1-2-5- منحنی ذوب.. 40

2-3-1-3- انواع اندازه گیریها در تکنیک Real-Time PCR.. 41

2-3-1-3-1-اندازهگیری مطلق.. 41

2-3-1-3-2-اندازهگیری مطلق.. 42

2-3-1-4-راندمان واکنش.. 43

2-3-1-5-انتخاب ژن مرجع.. 44

2-3-1-6-مزایای تکنیکReal-Time PCR.. 45

2-4-مروری بر تحقیقات انجام شده:.. 46

فصل سوم: فرآیند پژوهش.. 49

3-1-محل انجام آزمایش.. 50

3-2-جامعه مورد مطالعه.. 50

3-2-عملیات مدیریتی در اجرای طرح:.. 50

3-2-1-آماده سازی سالن:.. 50

3-2-3-شرایط پرورش:.. 51

3-2-4-حرارت و رطوبت:.. 51

3-2-5-تهویه و نور:.. 51

3-2-6-دانخوری و آبخوری:.. 52

3-2-7-برنامه واکسیناسیون:.. 52

3-2-8) مشخصات جیرهها.. 53

3-2-9- گروههای آزمایشی.. 56

3-2-10-متغیرهای مورد مطالعه در آزمایشهای مزرعهای.. 56

3-2-10-1-میانگین وزن بدن.. 56

3-2-10-2- خوراک مصرفی.. 56

3-2-10-3- ضریب تبدیل غذایی.. 57

3-3-1-کشتار حیوانات آزمایشی و نمونه برداری.. 58

3-3-2-اظهار ژن.. 58

3-3-3-استخراج RNA از بافت روده.. 59

3-3-4-روش نگهداری RNA استخراج شده.. 61

3-3-5-طیف سنجی RNAهای استخراجی با Nanodrop. 61

3-3-6-سنتز cDNA از نمونه های RNA.. 62

3-3-7-تعیین غلظت و خلوص cDNA.. 64

3-3-8-ارزیابی و رقیق سازی و همسان سازی غلظت cDNA.. 64

3-3-9-طراحی آغازگرها.. 65

3-3-10-بهینه سازی واکنشReal-Time PCR.. 66

3-3-11-بهینهسازی غلظت آغازگرها.. 66

3-3-13-رسم منحنی ذوب.. 68

3-4- مدل آماری طرح.. 69

فصل چهارم: یافته های پژوهش.. 70

4-1- عملکرد جوجههای گوشتی.. 71

4-1-1- میانگین خوراک مصرفی.. 71

4-1-2- میانگین وزن بدن.. 73

4-1-3- ضریب تبدیل غذایی.. 74

4-2- نتایج اظهار ژن.. 75

4-2-1-استخراج RNA.. 75

4-2-2-سنتز cDNA.. 77

4-2-3-ارزیابی و رقیق سازی و همسان سازی غلظت cDNA:.. 78

4-2-4-دمای بهینه اتصال پرایمرهای اختصاصی ژن.. 78

4-2-5-منحنی ذوب.. 79

4-2-6-اظهار ژن Muc2. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری کلی.. 83

5-1 بحث.. 84

5-2-نتیجه گیری.. 88

5-3 پیشنهادات.. 89

منابع:.. 90

 

 

چکیده

 

در این مطالعه اظهار ژن کاندید موسین و تغییرات اظهار آن با افزودن مکمل گیاهان دارویی سنبل کوهی و مرزن جوش در جوجه گوشتی آرین مورد پژوهش قرار گرفت. آزمایش در غالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و 6 تکرار و در هر تکرار 3 قطعه جوجه انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، سنبل کوهی(200)، سنبل کوهی(400)، آویشن (200) و آویشن (400)بود. شاخص های مورد مطالعه شامل ، وزن بدن در 6 هفتگی، اندازه خوراک مصری و ضریب تبدیل غذایی بود. به مقصود مطالعه اظهار ژن Muc2 ، آغاز کل RNA از سه تکرار بافت روده جوجه های تیمارهای مختلف استخراج و بعد از ساخت cDNA نمونه ها، اظهار ژنها با روش Semi-Quantitative RT-PCR مطالعه گردید. نتایج حاصله با بهره گیری از رویه GLM نرم افزار SAS(9.1) مورد تجزیه قرار گرفت و میانگین تیمارها با بهره گیری از آزمون دانکن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اظهار ژن MUC 2 در تیمار مرزن جوش(400) بیشترین و در تیمار شاهد کمترین اما در سطوح مختلف تیمارها تفاوت معنی داری ندارد.

 

کلمات کلیدی: اظهار ژن، ژن موسین، گیاهان دارویی، جوجه گوشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

حیوانات به گونه عام در زندگی بشر و به گونه خاص در زندگی دامپروران از اهمیت ویژه و جایگاهی خاص برخوردارند. پرورش دام و طیور حرفه­ای سخت و پر مشقت می­باشد. از آنجایی که هدف نهایی درآمد بیشتر می باشد، هر اندازه که دامپرور به کار با حیوانات علاقه نشان دهد، در صورت اقتصادی نبودن، پرورش دام کنار گذاشته خواهد گردید. از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر واحد تولیدی و اقتصادی را تضمین می­کند، تلفیق داشته­های علمی با امکانات عملی می باشد و این امر به ویژه در بعضی رشته­های تولیدی مانند فعالیت­­­های دامپروری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. هر گاه یکی از عوامل موثر برای بهبود وضع دامپروری مانند درجه آگهی و چگونگی دسترسی به مجموعه­های مدون را در این زمینه بدانیم، این حقیقت عیان می گردد که کوشش و کوشش در این مسیر تا چه اندازه در دگرگونی و گسترش منطقی این حرفه موثر واقع می گردد و چگونه عملیات مزبور در مجرایی اصولی، حرکت خواهد نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:کشت بافت ارقام استاندارد و مینیاتور میخک و بهینه سازی شرایط انتقال ژن توسط اگروباکتریوم به آن ها

پس از منع مصرف آنتی بیوتیک­های محرک رشد توسط اتحادیه اروپا در سال 2006، در سال­های اخیر توجه بسیاری به سمت افزودنی­های خوراکی با منشأ گیاهی معطوف شده می باشد. در حال حاضر محصولات تجاری بسیاری در بازار وجود دارند و انتظار می­رود در آینده بهره گیری از این افزودنی­ها افزایش یابد. فیتوژنیک­ها طیف گسترده­ای از مواد گیاهی را شامل می­شوند که بسیاری از آنها سابقه طولانی در تغذیه انسانی دارند و به عنوان چاشنی، نگهدارنده و دارو از زمان­های قدیم بهره گیری می­شدند(محیطی وهمکاران ،1389). این مواد گیاهی معمولا از انواع مختلفی از ترکیبات فعال (مانند ایوجینول، سینامآلدئید، کاراکرول یا تیمول) تشکیل شده­اند که در کنار یکدیگر سبب ایجاد طعم و عطر خاص می­شوند. در واقع، ترکیبات با منشاء گیاهی عموما به خاطر خواص طعم دهندگی معروفند پس روی خوش خوراکی جیره­های دام و طیور موثرند. از طرف دیگر، فعالیت زیستی را دارا می باشند که توانایی ایجاد اثرات مثبتی را بر سلامت دستگاه گوارش و عملکرد دارند. خواص ضد­میکروبی، ضد­ویروسی، ضد­قارچی، آنتی­اکسیدانی و سایر فعالیت­های ترکیبات گیاهی در شرایط برون تنی به خوبی مشخص شده و در آزمایشات علمی متعدد به تایید رسیده می باشد. به طوریکه تعداد مطالعاتی که اثرات ترکیبات گیاهی را در شرایط درون تنی بر دستگاه گوارش نشان داده اند مانند آزمایشات تغذیه­ای روی حیوانات در حال افزایش می باشد. میکرو فلور دستگاه گوارش، مورفولوژی روده، تخلیه معده، فعالیت بخش­های گوارشی داخلی و در نهایت فراسنجه­های عملکردی انتظار می رود که تحت تاثیر ترکیبات گیاهی قرار گیرد (محیطی وهمکاران ،1389). دستگاه گوارش اولین محل اثر مورد انتظار برای افزودنی­های گیاهی می­باشد. گیاهان دارویی دارای مواد موثره­ای هستند که افزودن آن­ها به جیره باعث بهبود عملکرد جوجه­های گوشتی می­گردد و مقدار این مواد موثره در گونه­های مختلف متفاوت می باشد. اسانس­های گیاهان دارویی به عنوان آنتی­اکسیدان قوی اقدام می­کنند و محرک تولید آنزیم­های گوارشی هستند و علاوه بر آن باعث جذب نیتروژن و کاهش تولید آمونیاک در محیط روده می­شوند. در سال­های اخیر بهره گیری از افزودنی­های گیاهی خوراک در حیوانات به خصوص طیورمورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد . اگر چه انتظار می­رود گیاهان داروئی دارای اثرات مشابهی در حیوانات باشند اما به هر حال کاربرد و بهره گیری از آنها نیاز به مطالعه های علمی دارد. موسین گلیکوپروتئنی با وزن مولکولی بالا می باشد که تأثیر مهمی در خاصیت حفاظت موکوس از لایه پوششی مجاری گوارشی، تنفس، تولید مثلی و جلوگیری از ورود پاتوژن­ها دارد، که تأثیر بارزی در جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش دارد. در تحقیقات مختلف اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش و اثرات آن بر عملکرد و ایمنی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد اما اثرات آن بر روی اظهار ژن­های مرتبط با عملکرد دستگاه گوارش به صورت جامع مورد مطالعه قرار نگرفته پس در این اثر این اسانس ها بر روی اظهار ژن موسین مورد مطالعه قرار گرفت.

1-2-اهداف پژوهش

  • مطالعه تأثیر سطوح مختلف اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش موجود در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
  • مطالعه سطوح مختلف اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش موجود در جیره و تاثیر آن بر اظهار ژن موسین

 

 

 

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***