جستجو در سایت :   

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشکده‌ کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

         پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد زراعت

عنوان          

اثرتنش گرمایی آخر فصل ناشی از تاریخ­ کاشت­­های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا.Brassica napus L

استادان راهنما

دکتر محمدرضا مرادی‌تلاوت

دکتر سید عطاءالله سیادت

استادان مشاور

دکتر احمد کوچک‌زاده

دکتر سید هاشم موسوی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول:مقدمه.. 1

1-1بیان مسئله و ضرورت اجرای پژوهش.. 4

1-1 اهداف.. 5

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده 9

2-1 کلزا و اهمیت آن 9

2-2 سطح زیر کشت کلزا 10

2-3 تنش گرما 10

2-3 اثر تنش گرما آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد 11

2-4 اثر تنش گرما بر صفات مورفولوژیک 13

2-5 اثر تنش گرما بر صفات فیزیولوژیک 14

2-6 اثر تنش گرما آخر فصل بر کیفیت محصول 16

2-7 بُر 17

2-7-1 تأثیر بُر درگیاه 17

2-7-2 پیامدهای ناشی از کمبود بُر در گیاه 17

2-7-3 اهمیت بُر در کلزا 18

2-7-4 اثر بُر بر عملکرد و اجزای عملکرد 18

2-7-5 اثر بُر بر کیفیت محصول 19

2-8 جمع­بندی 19

فصل سوم :مواد و روش­ها 23

3-1 زمان و محل اجرای آزمایش 23

3-2 مشخصات و شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش 23

3-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه­ی آزمایشی 24

3-4 روش اجرای آزمایش 25

3-4-1 طرح آزمایشی و نقشه طرح 25

3-4-2 تیمارهای آزمایشی و چگونگی اعمال آن­ها 27

3-4-3 هیبرید مورد آزمایش 28

3-5 عملیات زراعی 28

3-5-1 آماده سازی زمین و پیاده کردن نقشه طرح 28

3-5-2 عملیات کاشت 29

3-5-3 عملیات داشت 29

3-5-4 برداشت 30

3-6 اندازه­گیری صفات مورد مطالعه 30

3-6-1 عملکرد و اجزای عملکرد 30

3-6-2 صفات فیزیولوژیک 31

3-6-2-1 شاخص سطح برگ در مرحله­ی 50 درصد گل­دهی 31

3-6-2-2 پایداری غشاء سلول 31

3-6-2-3 محتوای رطوبت نسبی (RWC) 32

3-6-2-4 سنجش کلروفیل 32

3-6-2-5 دمای سایه انداز 33

3-6-2-6 عدد کلروفیل متر (SPAD) 34

3-6-2-7 آنزیم پراکسیداز 34

3-2-6-8 تعداد روز تا 50 درصد غنچه­دهی و گل­دهی و رسیدگی فیزیولوژیک 35

3-6-3 صفات کیفی 36

3-6-3-1 درصد روغن دانه 36

3-6-3-2 نیتروژن دانه و برگ 37

3-6-3-3 محتوای بُر در برگ 37

3-7 واکاوی آماری 38

فصل چهارم :نتایج و بحث.. 43

4-1 صفات فیزیولوژیک.. 43

4-1-1 شاخص سطح برگ در 50 درصد گل­دهی.. 43

4-1-2 درصد محتوای نسبی آب برگ در مرحله­ی 50 درصد گل­دهی.. 45

4-1-3 دمای سایه­انداز در مرحله­ی گل­دهی.. 46

4-1-4 پایداری غشاء در مرحله­ی 50 درصد گل­دهی.. 47

4-1-5 فعالیت آنزیم پراکسیداز در مرحله­ی 50 درصد گل­دهی.. 48

4-1-6 کلروفیل a و b و کل در مرحله­ی 50 درصد گل­دهی.. 50

4-1-7 عدد کلروفیل­متر در مرحله­ی 50 درصد گل­دهی.. 53

4-1-8تعداد روز تا 50 درصد غنچه­دهی، گل­دهی و رسیدگی فیزیولوژیک   54

4-2صفات مورفولوژیک.. 56

4-2-1تعداد شاخه­های فرعی.. 56

4-2-2ارتفاع ساقه.. 57

4-2-3قطر ساقه.. 58

4-2-4 طول خورجین.. 59

4-3عملکرد و اجزاء عملکرد.. 60

4-3-1تعداد خورجین.. 60

4-3-2تعداد دانه در خورجین.. 63

4-3-3وزن هزار دانه.. 64

4-3-4 عملکرد دانه.. 65

4-3-5 عملکرد بیولوژیک.. 67

4-3-6 شاخص برداشت.. 69

4-3-7 درصد روغن دانه.. 70

4-3-8عملکرد روغن دانه.. 73

4-3-9درصد نیتروژن دانه.. 75

4-3-10درصد نیتروژن برگ.. 76

4-3-11 محتوای بُر در گیاه.. 77

فصل پنجم :نتیجه­گیری کلی و پیشنهادات 81

5-1نتیجه­گیری کلی 81

5-2پیشنهادات 82

منابع 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

جدول 3- 1 آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقاتی اهواز طی مدت اجرای آزمایش(سال 93-1392 ) 24

جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در زمان شروع آزمایش (سال 93-1392) 25

جدول 4-1 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 44

جدول 4-2 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 49

جدول4-3 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر فعالیت آنزیم پراکسیداز   50

جدول4-4 مقایسه میانگین مصرف بُر در هر تاریخ کاشت بر اندازه فعالیت آنزیم پراکسیداز.. 50

جدول 4-5 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 51

جدول4-6 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 55

جدول 4-7 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک.. 57

جدول4-8 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر طول خورجین.. 59

جدول4-9 مقایسه میانگین بُر در هر تاریخ کاشت بر طول خورجین   60

جدول 4-10 تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد.. 62

جدول4-11برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر تعداد دانه در خورجین   63

جدول4-12 مقایسه میانگین مصرف بُر در هر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در خورجین.. 64

جدول4-13مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی 72

جدول 4-14 تجزیه واریانس صفات کیفی 74

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 3-1 نمای یک کرت آزمایشی 26

شکل 3- 2 نقشه­ی کلی طرح آزمایشی 27

شکل 3-3 بذر کلزا هیبرید هایولا 401 28

شکل 3-4 تهیه زمین 29

شکل 3-5 برداشت 30

شکل 3-6 دستگاه ECسنج 31

شکل 3-7 اندازهگیری محتوای رطوبت نسبی برگ (RWC) 32

شکل 3-8 دستگاه اسپکتروفتومتر برای سنجش کلروفیل 33

شکل 3-9 دستگاه کلروفیل­متر (SPAD) برای قرائت عدد کلروفیل 34

شکل 3-10 از راست به چپ (الف) عصاره گیری (ب) ریختن عصاره در کوت (ج) دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه­گیری فعالیت آنزیم 35

شکل 3-11 دستگاه شیکر 36

شکل 3-12 اندازه­گیری درصد نیتروژن توسط دستگاه کجلدال 37

شکل 3-13 اندازه­گیری غلظت بُر با روش اسپکتروفتومتری 39

شکل 4-1 تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ.. 45

شکل 4-2 تأثیر مصرف بُر بر شاخص سطح برگ.. 45

شکل 4-3 تأثیر تاریخ کاشت بر درصد محتوای نسبی آب برگ.. 46

شکل 4-4 تأثیر تاریخ کاشت بر دمای سایه­انداز.. 47

شکل 4-5 تأثیر تاریخ کاشت بر پایداری غشاء.. 48

شکل 4-6 تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیلa. 51

شکل4-7 تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیل b. 52

شکل 4-8 تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیل کل.. 52

شکل4-9 تأثیر تاریخ کاشت بر عدد کلروفیل­متر.. 53

شکل 4-10 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد روز تا 50 درصد غنچه­دهی، گل­دهی و رسیدگی فیزیولوژیک.. 55

شکل 4-11 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی.. 56

شکل 4-12 تأثیر تاریخ کاشت بر ارتفاع ساقه.. 57

شکل4-13 تأثیر تاریخ کاشت بر قطر ساقه.. 58

شکل4-14 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد خورجین در بوته.. 61

شکل4-15 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد خورجین در متر مربع.. 61

شکل4-16 تأثیر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه.. 65

شکل4-17 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه.. 66

شکل4-18تأثیر مصرف بُر بر عملکرد دانه.. 67

شکل4-19 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک.. 67

شکل4-20 تأثیر مصرف بُر بر عملکرد بیولوژیک.. 68

شکل 4-21 تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت.. 69

شکل 4-22 تأثیر مصرف بُر بر شاخص برداشت.. 70

شکل 4-23تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن.. 71

شکل 4-24تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن.. 73

شکل4-25تأثیر مصرف بُر بر عملکرد روغن.. 73

شکل4-26 تأثیر تاریخ کاشت بر نیتروژن دانه.. 76

شکل4-27تأثیر تاریخ کاشت بر درصد نیتروژن برگ.. 76

شکل4-28تأثیر مصرف بُر بر محتوای بُر گیاه.. 77

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

تولید محصولات زراعی و تغذیه­ی جمعیت­های انسانی از هر زمانی در گذشته مسائل پیچیده­تری را در پی دارد. همراه با افزایش جمعیت جهان، بهبود سطح تغذیه، گسترش دامداری­های صنعتی و افزایش مصرف پروتئین، کوشش برای دستیابی به منابع جدید تولید روغن گیاهی افزایش یافته می باشد. دانه­های روغنی برآورنده­ی بسیاری از نیازهای امروز جامعه­ی ما به ویژه غذای مورد نیاز بشر می باشد. کلزا در میان دانه­های روغنی از جایگاه ویژه­ای برخوردار می باشد و رشد و گسترش آن در ایران می­تواند تا اندازه­ی زیادی کمبودها را در زمینه­ فراهمی روغن خوراکی در کشور جبران نماید. روغن کلزا همانند آفتابگردان، سویا و ذرت به­خاطر داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و بدون کلسترل از ارزش تغذیه­ای فراوانی برخوردار می باشد. این گیاه علاوه بر داشتن ویژگی­های مثبت تغذیه­ای با وجود ارقام پاییزه و بهاره در بسیاری از نقاط جهان از عرض­های جغرافیایی بالا تا عرض­های جغرافیایی پایین­تر کشت می­گردد، در حالی که اغلب گیاهان روغنی تابع شرایط خاص آب و هوایی می­باشند. اندازه زیاد روغن در دانه­های کلزا و همچنین ترکیب مناسب اسیدهای چرب اصلاح شده موجب تسلط آن بر بازارهای روغن جهانی شده می باشد. بهره­مندی از این ویژگی­ها و موردها مصرف فراوان، اهمیت کلزا نسبت به سایر محصولات روغنی را نشان می­دهد (فتحی و همکاران، 1389).

 

 

1-1 اظهار مسئله و ضرورت اجرای پژوهش

با افزایش گرم شدن کره زمین، تنش گرمایی می­تواند به عنوان یک مشکل عمده در اراضی کشت کلزا (و همچنین سایر گیاهان زراعی با خصوصیات تحمل به تنش گرمای مشابه) پدیدار گردد. دماى هوا یکى از عوامل مهم توزیع گیاهان زراعی در نواحی گوناگون جهان می باشد. دما اندازه فتوسنتز و تنفس گونه­هاى گیاهى را کنترل کرده و بر گل­دهی، توزیع مواد فتوسنتزی و رسیدن آن­ها موثر می باشد. حدود بالا و پایین دما تأثیر نامطلوبی بر فرآیندهای فیزیولوژیکی داشته و مانع از رشد گیاه می گردد، اگرچه در یک محدوده دمای مناسب، با افزایش دما رشد گیاهان به شرط محدودکننده نبودن سایر عوامل، سریع­تر می­گردد. تأثیر دما بر عملکرد به مرحله رشد گیاه که در طی آن دما تغییر می­کند، بستگی دارد. با افزایش دما سرعت نمو گیاه بیشتر شده و از این راه بر عملکرد اثر می­گذارد. در گیاهان زراعى مختلف، حساسیت مراحل نمو زایشی به تنش گرما مورد توجه قرار گرفته می باشد (فرجی، 1391). تأثیر تنش گرما در طی گل­دهی بر خصوصیات کمى و کیفى گیاهان زراعى مانند کلزا) ناتال[1] و همکاران، 1992، آنگادی[2] و همکاران، 2000)، گوجه        (ساتو[3] و همکاران، 2002)، لوبیا (شانارد و گیپس[4]، 1994)، گندم (ساینی[5] وهمکاران، 1983) و ذرت        (کارسون[6]، 1990) به خوبی مطالعه شده می باشد. دماى بالاى هوا طی دوره زایشی سبب کاهش باروری و عملکرد دانه در گندم (ساینی و همکاران، 1983)، ذرت (اسکاپر[7] و همکاران، 1987؛ میچل و پتولینو[8]، 1988)، پنبه (کیتاک[9] و همکاران، 1988)، لوبیا چشم بلبلی (احمد و هال[10]، 1993) و نخود فرنگی (گویلیونی[11] و همکاران، 1997) گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بهبود نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاویر چند فصلی طیفی ماهواره ای مطالعه موردی حوزه آبخیز قره سو استان گلستان-

عملکرد در شرایط تنش تحت تأثیر عوامل محیطی و زراعی قرار می­گیرد و حفظ و بهبود آن مستلزم تدابیر به­زراعی و به­نژادی می باشد. در روش­های به­زراعی با بهره گیری از نهاده­های مرغوب­، اعمال مدیریت­های زراعی مناسب، می­توان عملکرد در واحد سطح را افزایش داد، اما در روش­های به­نژادی با بهره گیری از انتخاب و اصلاح گیاهان، می­توان عملکرد در واحد سطح بالاتری تولید نمود (مظاهری و مجنون­حسینی، 1384). یکی از نیازهای مهم در برنامه­ریزی زراعی به مقصود حصول عملکرد بالا و با کیفیت مطلوب مخصوصاً در شرایط تنش، در نظر داشتن تغذیه گیاه می باشد. تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به­شمار می­آید (اکبری­نیا و همکاران، 1382). در تغذیه صحیح گیاه نه تنها بایستی هر عنصر غذایی به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار گیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر غذایی از اهمیّت زیادی برخوردار می باشد (ملکوتی،1372). کودها با بهبود شرایط خاک و کنترل اندازه عناصر ضروری، باعث افزایش رشد، عملکرد و همچنین بهبود کیفیت در نباتات، به ویژه گیاهان زراعی می­شوند (بی­نام ، 2001).

بُر یکی از عناصر غذایی کم­مصرف برای رشد گیاهان می باشد که برای رشد طبیعی گیاه ضروری بوده و کمبود آن سبب توقف رشد و کاهش عملکرد می­گردد (هو و براون[12]، 1997). بُر تأثیر عمده­ای در فعالیت­های حیاتی گیاهی دارد و در تقسیم سلولی بافت­های مریستمی، تشکیل جوانه­های برگ و گل، ترمیم بافت­های آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن­دار و انتقال آن­ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت­های گیاهی، سنتز پروتئین، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پکتین دیواره سلولی و نقل و انتقال مواد محلول در بین سلول­ها تأثیر مهمی اعمال می­کند. همچنین این عنصر، مقاومت گیاهان را نسبت به سرما و بیماری­ها افزایش می­دهد (ملکوتی و تهرانی، 1378). کاربرد بُر همراه با نیتروژن، پروتئین دانه را کاهش داده و درصد روغن را زیاد می­کند که در این زمینه به نظر می­رسد کاربرد بُر، موجب کاربری بیشتر نیتروژن در جهت افزایش روغن دانه می­گردد (ناتال[13] و همکاران، 1987). رشد و استقرار اولیه بهتر ریشه­ها در کلزا از اثر این عنصر می باشد (استنگولیس[14] و همکاران، 2000).

1-2 اهداف

  1. مطالعه تأثیر تنش گرمایی آخر فصل بر صفات و فعالیت­های فیزیولوژیکی گیاه کلزا
  2. مطالعه تأثیر مصرف بُر بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در تاریخ­های کاشت دیر هنگام

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر پژوهش­های انجام شده

2-1 کلزا و اهمیت آن

تجربه­های تاریخی نشان داده می باشد که وابستگی به واردات مواد غذایی در بلند مدت یکی از    مخاطره­آمیزترین انواع وابستگی می باشد. بخش عمده­ای از درآمدهای ارزی کشور به جای سرمایه­گذاری و تقویت بنیادهای اقتصادی و تامین امکانات زیربنایی کشور، صرف واردات مواد غذایی می­گردد (ملکوتی، 1379). بیش از 90 درصد مصرف روغن­های خوراکی مصرفی کشور از طریق واردات تامین می­گردد (زاهدی، 1383). از این نظر لزوم برنامه­ریزی بلندمدت و منسجم، با هدف نیل به خودکفایی در تولید روغن خوراکی ضروری می باشد.

کلزا به­عنوان مهم­ترین گیاه دانه روغنی زراعی در مناطق معتدله و دومین محصول مهم دانه روغنی جهان پس از سویا به شمار می­آید. ارقام قدیمی این گیاه به دلیل وجود مواد ضد تغذیه­ای در روغن و بافت اندام­های مختلف گیاه هیچ گونه کاربرد مواد خوراکی برای بشر و دام نداشتند. با کاهش اندازه اسید اروسیک[15] در روغن دانه و همچنین کاهش چشمگیر ماده­ی ضد تغذیه­ای گلوکوزینولات در بافت­های گیاه از طریق کارهای ژنتیکی در دهه­ی 1970 میلادی، مصرف تغذیه انسانی از روغن و مصرف علوفه دام از اندام­های گیاه و حتی بقایای روغن کشی این محصول گسترش فراوانی یافته می باشد. ارقامی از کلزا که دارای مقدار اسید اروسیک کمتر از 2 درصد در روغن دانه و نیز گلوکوزینولات کمتر از 30 میکرومول بر گرم در کنجاله هستند را در اصطلاح کنولا یا کلزای “دو صفر”می­گویند. کنولا[16] یا ارقام دارای مقادیر اندک اسید اروسیک[17] در مقایسه با ارقام دارای مقادیر اسید اروسیک فراوان[18] به عنوان ارقام خوراکی کلزا به شمار می­آورند. اصطلاح کنولا اولین بار در سال 1987 پس از انجام سال­ها کارهای پژوهشی به عنوان روغن کانادایی، با اسید اندک[19] که مقصود همان اسید اروسیک بود، به کار برده گردید (انجمن بی­نام کانادا، 2000 و فتحی و همکاران، 1389).

2-2 سطح زیر کشت کلزا

سطح زیر کشت جهانی کلزا حدود 31 میلیون هکتار و کل محصول تولیدی کلزا در جهان حدود 62 میلیون تن دانه برآورد شده می باشد (فائو[20]، 2009). سطح زیر کشت کلزا در کشور حدود 86 هزار هکتار برآورد و حدود 164 هزار تن دانه­ی کلزا در کشور تولید شده می باشد (مرادی تلاوت و سیادت، 1391).

2-3 تنش گرما

وقوع تنش گرما طى دوره­هاى زایشى کلزا، مانند دوره گل­دهى و پر شدن دانه، به­عنوان یک مشکل عمده در بسیارى از اراضی تحت کشت این گیاه استراتژیک پدیدار شده که احتمالاً با افزایش گرم شدن کره زمین در طى سال­هاى آتى، اهمیت و تأثیر منفى آن در کاهش عملکرد مى­تواند دو چندان گردد. دما اندازه فتوسنتز و تنفس گونه­هاى گیاهى را کنترل کرده و بر گل­دهی، توزیع مواد فتوسنتزی و رسیدن آن­ها موثر می باشد. به­گونه کلی تأثیر تنش گرما در طی دوره­هاى زایشی در کلزا را می­توان به سه صورت کاهش تعداد گل­ها قبل از گرده افشانی، کاهش باروری گل­ها به دلیل عقیم شدن دانه­های گرده و یا خسارت تخمدان و کاهش ظرفیت بوته به­منظورحفظ ­خورجین­ها و دانه­های تولیدی در بعد از تلقیح طبقه بندی نمود. مطالعات نشان داده می باشد که کاهش تعداد دانه در بوته­های کلزایی که تحت تنش گرما هستند،      مى­تواند به خاطر کاهش اقدام یا باروری گامتوفیت­ها صورت گیرد. تنش گرما سبب کاهش قابلیت حیات دانه گرده شده که این مسأله مى­تواند سبب نمو غیر طبیعی مگاگامتوفیتی و در نتیجه کاهش تشکیل دانه گردد. دماهای بالای تنش­زا می­تواند به تخمدان خسارت وارد کرده و سبب کاهش تعداد تخمک­های بارور و در نتیجه کاهش تعداد دانه در خورجین گردد. این یافته­ها مؤید این مسأله می باشد که کلزا بهترین سازگاری را به نواحی خنک داشته پس به­مقصود کشت در نواحی که دوره تشکیل و رشد دانه با دماهاى بالا و خسارت­زا مواجه می­گردد سازگار نیست. به نظر می­رسد که قابلیت تحمل گونه خردل زراعی نسبت به گرما بیش از گونه­های دیگر جنس براسیکا باشد، اگرچه در این مورد نتایج ضد و نقیضى گزارش شده می باشد. به هر حال تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین به وسیله توانایی گیاه کلزا به­مقصود فراهم شدن کربن مورد نیاز برای گل آذین­ها برای دوره سه هفته بعد از گرده افشانی تنظیم می­گردد. نتایج حاصل از آزمایشات مختلف نشان می­دهد که افزایش تحمل به تنش گرما در کلزا، مانند بسیارى از گونه­هاى زراعى دیگر، صفت بسیار مهمی بوده که بایستی براى برنامه­های اصلاحی آینده مورد توجه بیشترى قرار گیرد   (فرجی، 1391).

[1] Nuttal

[2] Angadi

[3] Sato

[4] Shonnard and Gepts

[5] Saini

[6] Carlson

[7] Schoper

[8] Mitchell and Petolino

[9] Kittock

[10] Ahmed and Hall

[11] Guilioni

[12] Hu and Brown

[13] Nuttal

[14] Stangoulis

[15] Erucic Acid

[16] canola

[17] Low Erucic Acid Rapeseed(LEAR)

[18] High Erucic Acid Rapeseed

[19] Canadian Oil,Low Acid (Canola)

[20] Fao stat. org

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :104

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***